Ruimte en wonen

Rotterdam is een stad in transitie: van een industriestad naar een moderne stad met de haven als basis, met een hoogwaardige economie in verschillende sectoren en een woon- en leefklimaat dat ook voor midden en hoge inkomens aantrekkelijk is. De stad kent een grote traditie op het gebied van stadsontwikkeling en architectuur.

De gemeente Rotterdam werkt aan een aantrekkelijke woon-, leef-, en verblijfsomgeving. Dit doet de gemeente door inzet van een breed pakket aan maatregelen, waaronder de ontwikkeling van hoogwaardige woonmilieus en een aantrekkelijke binnenstad.

Product lasten

1 %

Product baten

0 %