Belastingen

Het product Belastingen geeft inzicht in de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de invordering en heffing van de gemeentelijke belastingsoorten onroerend zaakbelasting, roerende zaakbelasting, logiesbelasting, hondenbelasting, precario-en reclamebelasting. Ook wordt inzicht gegeven in de kosten die de gemeente (i.c. het organisatieonderdeel Belastingen) moet maken voor de heffing en invordering van belastingen – de perceptiekosten – en de ontvangen vergoeding van een groot aantal heffingen die Belastingen voor andere gemeentelijke organisaties verzorgt. Onder die laatste heffingen vallen de afvalstoffenheffing, rioolheffing, parkeerbelasting en erfpacht. De inkomsten zelf uit deze heffingen en invorderingen worden echter verantwoord op de bijbehorende beleidsproducten.

Product lasten

1 %

Product baten

8 %