Beheer algemene middelen

Binnen het product Beheer Algemene Middelen wordt invulling gegeven aan een sluitende begroting met een gezond meerjaren perspectief. De belangrijkste onderdelen zijn:

  • het Gemeentefonds;
  • de Algemene reserve;
  • verwerking concernbrede reserves;
  • post onvoorzien; concernbrede stelposten.

 

Product lasten

0 %

Product baten

45 %