Financiering

Onder de financieringsfunctie verstaan we alle activiteiten die voorzien in de vermogensbehoefte van de gemeente. Naast het aantrekken van geldleningen en het uitzetten van tijdelijk overtollige geldmiddelen valt hieronder het beheersen van de financiële risico’s die gepaard gaan met de geldstromen, de financiële posities en de vermogenswaarden. Het financieringsbeleid is erop gericht de rentekosten te beheersen en te verlagen en de daarmee samenhangende risico’s te beperken.

Product lasten

-1 %

Product baten

-1 %