Ontwikkelingen

Vertegenwoordiging van de inwoners van Rotterdam

De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Rotterdam. Vanuit deze opdracht stelt de raad de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid voor Rotterdam moet uitvoeren. Daarnaast neemt de raad besluiten over voorstellen die het college voorlegt door middel van brieven, nota’s en raadsvoorstellen. Naast het voeren van het inhoudelijk debat kan de raad verschillende instrumenten inzetten. Van het stellen van schriftelijke vragen, het indienen van moties tot het houden van een raadsenquête. Ook controleert de raad of het college het beleid naar behoren uitvoert, ook financieel, en (onvoorziene) problemen afdoende aanpakt.

De raad heeft tevens als taak snel en alert te reageren op wat in de Rotterdamse samenleving speelt. De raad kan dat bijvoorbeeld aan de orde stellen in een interpellatiedebat of een Twee-minutendebat. Ook worden actualiteiten besproken in de zogenoemde Actualiteitenvergaderingen, waarin raadsleden in debat gaan met het college over ontwikkelingen in de stad.

Tot slot heeft de raad een belangrijke opdracht om transparant te zijn in zijn optreden en verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid aan de inwoners van Rotterdam en Nederland.