Ontwikkelingen

Middelen en Control

Het bestuur en management van de gemeente Rotterdam wordt door de Directie Middelen en Control ondersteund in het realiseren van organisatiedoelstellingen. Dit vindt plaats door vanuit een bedrijfseconomisch perspectief te adviseren over een verantwoorde inzet van middelen.. Dit gebeurt door de organisatie in staat te stellen te kunnen sturen, beheersen en beslissen zodat doelen gerealiseerd kunnen worden met beschikbare middelen. Middelen en Control bewaakt proactief de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en risico’s binnen de organisatie. Dit vindt zowel plaats bij het politieke besluitvormingsproces, als in het primaire proces (beleid en uitvoering door de clusters). Een betrouwbare financiële administratie vormt hiervoor de basis.                  

Concern Auditing

Concern Auditing voert, in opdracht van het college en/of de concerndirectie, onderzoek uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid. Voor 2017 staan de volgende onderwerpen gepland:

  • IT-audits op het terrein van informatiebeveiliging
  • doelmatigheid van processen
  • een thema op het gebied van ambtelijke integriteit
  • de collegetargets en de voortgang op de realisatie ervan
  • de realisatie van het meerjarig verbeterplan financieel kritieke processen.
Concernstaf en Strategie

De opgave van Concernstaf en Strategie begint bij de stad. Deze wordt steeds belangrijker, co-creatie staat erin centraal, wat betekent dat verbindingen leggen, intern en extern, een kernkwaliteit is geworden. Met een kleinere organisatie in de politieke realiteit van alledag. Vanuit het belang van het gemeentebestuur, nationale en internationale profilering en de economische en maatschappelijke positie van de stad, worden de ontwikkelingen binnen de landelijke, Europese en mondiale politiek nauwlettend gevolgd. Of het nu gaat om de parlementsverkiezingen of een toekomstige Brexit. Indien nodig wordt hierop strategisch geadviseerd en geacteerd.

Wijkprofiel

Het Wijkprofiel ondersteunt het bestuurlijke programma. In het Wijkprofiel presenteert het college een samenhangend beeld van de feitelijke en door de bewoners beleefde situatie over de veiligheid en de sociale en fysieke staat van de wijken. Het instrument maakt het mogelijk om wijken onderling te vergelijken. In 2014 zijn de eerste resultaten van het wijkprofiel gepresenteerd. Begin 2016 volgde de presentatie van de vervolgmeting. Na deze vervolgmeting is de ontwikkeling zichtbaar geworden. Het Wijkprofiel is samen met andere gebiedsgerichte informatie bruikbaar als basis voor de herijking van de gebiedsplannen. Ook dient het Wijkprofiel om enkele collegetargets te volgen. Op de website wijkprofiel.rotterdam.nl is het wijkprofiel te vinden. Het profiel van de verschillende gebieden is ook te vinden onder Gebieden.

Lage lonen

Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten fsk 1-3.  Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt. Vanuit product OBB wordt in 2016 € 26 en in 2017 € 47 bijgedragen middels een afroming van de personeelsbudgetten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.