Prioriteiten en indicatoren

 • Verbetering van de bestuurlijke besluitvorming
 • Jaarrekeningproces borgen in de staande organisatie
 • Monitoren van de voortgang op de uitvoering van concernbrede projecten en prioriteiten waaronder het Meerjaren Verbeterprogramma en het collegeprogramma
 • De planning en control (P&C) cyclus faciliteert de allocatie van middelen en de besluitvorming hierover door de gemeenteraad. Naar aanleiding van de motie Transparante Begroting worden sinds 2014 verbeteringen doorgevoerd in de P&C cyclus van de gemeente Rotterdam. De komende jaren wordt o.a. ingezet op
 • het verder digitaliseren van de P&C producten
 • verbeteren van de prognosefunctie
 • het verkorten van doorlooptijden
 • de integratie van bestuursrapportages (voorbeeld: begroting 2017 en tweede bestuursrapportage 2016 zijn samengevoegd)
 • verder ontwikkelen van managementinformatie middels het concerndashboard
Toelichting
Verbeteren van de bestuurlijke besluitvorming

De verbetering van de bestuurlijke besluitvorming door meer samenwerking en onderlinge verbinding en het vergroten van de externe oriëntatie. Dit wordt uitgewerkt in:

 1. Ontwikkelsessies en uitwisselingen binnen en buiten de gemeente om werkwijze, aanpak en professie te verbeteren;
 2. (her) Ontwikkelen van een training om gemeente breed de bestuurlijke besluitvorming te verbeteren;
 3. Opstellen en vaststellen protocol geheimhouding;
 4. Met behulp van een externe agenda het bestuur en de ambtelijke top voorbereiden op de (lobby richting) kabinetsformatie;
 5. Met de nieuwe strategiepool werken aan excellente strategie;
 6. Het uitwerken van een strategische personeelsplanning en goede ondersteuning.
Jaarrekeningproces

2015 was het 1e jaar voor de nieuwe externe accountant en de decentralisaties in het sociale domein. Daarnaast is in 2015 de reorganisatie van de bedrijfsvoering gestart. De programmastructuur ingericht voor de centrale regie en aansturing van het jaarrekening proces heeft geholpen om het jaar 2015 qua verantwoording succesvol af te kunnen ronden. Voor 2016 wordt de programmastructuur daarom gecontinueerd, met de opdracht de borging in de staande organisatie voor het komende jaar te organiseren.