Ontwikkelingen

Burgerzaken en BRP

De BRP (basisregistratie personen) moet een afspiegeling zijn van de werkelijkheid en moet dus een accuraat beeld geven van de personen die in Rotterdam wonen. Een goed functionerende BRP is een randvoorwaarde voor een kwalitatief goede dienstverlening aan de burger en voor naleving en handhaving van regelgeving. Een middel voor de naleving en handhaving is de bestuurlijke boete. Dit instrument, ingevoerd in 2015, is in 2016 geëvalueerd. Op basis hiervan bekijkt het college of het de bestuurlijke boete in 2017 verder inzet.

De gemeente volgt nauwgezet de ontwikkelingen binnen de digitalisering van de burgerlijke stand en treft voorbereidingen voor de verdere digitalisering. Daarnaast staat landelijk de centralisatie van de BRP op stapel. Deze centralisatie maakt het voor burgers mogelijk actuele persoonsgegevens elk moment van de dag, 24/7, beschikbaar te hebben en de gemeente is in staat plaats onafhankelijke dienstverlening te bieden. Het verstrekken van de persoonsgegevens wordt hiermee eenvoudiger en goedkoper. De komende twee jaar krijgt dit verder vorm.

Verkiezingen

Conform besluitvorming in de Raad van 7 juli 2016 is er op 30 november 2016 een lokaal referendum over de woonvisie. Dit vindt plaats in schriftelijke vorm; nog nader onderzocht wordt of en op welke manier een experiment met een digitaal schaduwsysteem voor stemmen mogelijk is.
In maart 2017 staat de verkiezing voor de Tweede Kamer gepland. Mochten er daarnaast landelijke referenda volgen, dan is ook hiervoor een draaiboek beschikbaar. Verder start in 2017 de voorbereiding voor de verkiezingen van de gemeenteraad en de gebiedscommissies, en van de Provinciale Staten en de waterschappen, die in 2018 zullen plaatsvinden.

Democratische vernieuwing

In 2015 heeft het college het beleidskader democratische vernieuwing aangeboden aan de gemeenteraad. De nieuwe instrumenten die hierin zijn geïntroduceerd, zijn nader uitgewerkt:
- De burgerjury: deze komt in 2017 nog tweemaal bijeen, net als in 2015 en 2016.
- Het Right to challenge daagt burgers uit om een voorziening over te nemen en zelfstandig te gaan uitvoeren. Het jaar 2016 is gebruikt als experimenteerfase. Een aantal trajecten wordt nog steeds intensief begeleid en gemonitord. Eind 2016 vindt een evaluatie plaats. De gemeente zal dan bezien wat nodig is om het Right to challenge’ in 2017 verder te ontwikkelen.
- Het instrument om een (gebieds)referendum uit te voeren is klaar voor gebruik. Eind 2016 vindt een dergelijk referendum voor de eerste keer plaats voor een oordeel over de Woonvisie. Het college neemt de ervaringen mee bij de verdere verbetering van toekomstige inzet.
- CityLab010 is hét Rotterdamse laboratorium voor maatschappelijke innovatie en nieuwe samenwerkingsvormen tussen de gemeente en de stad. CityLab010 biedt daarvoor een proces, met ruimte voor experimenten. De gemeente stelt budget beschikbaar aan Rotterdammers of Rotterdamse organisaties met ideeën en initiatieven waarmee ze maatschappelijke vraagstukken in de stad aanpakken. De aanpak uit 2015, het eerste jaar van CityLab010, is geëvalueerd en enigszins aangepast in 2016. Eind 2016 volgt een inhoudelijke evaluatie van de ondersteunde plannen. Op basis van de ervaringen bepaalt het college de aanpak voor 2017.

Stadsarchief

Het Stadsarchief vervult ook in 2017 een belangrijke rol als vraagbaak en bron voor informatie in geschrift, beeld en geluid over de historie van Rotterdam en de Rotterdammers. Als archiefbewaarplaats voor de omliggende gemeenten, waterschappen beschikt het tevens over een schat aan regionale informatie. Met behulp van dit uitgebreide bronmateriaal levert het Stadsarchief geregeld een bijdrage aan evenementen, herdenkingen, radio- en televisieprogramma’s, publicaties en tentoonstellingen, zowel binnen als buiten Rotterdam.

Het Stadsarchief is een van de partners van de Erfgoedcoalitie, die zich inzet voor de doorlopende leerlijn over de geschiedenis van de stad in het basisonderwijs en de onderbouw van het middelbaar onderwijs.
Binnen de gemeentelijke organisatie groeit de rol van het Stadsarchief door de overkomst en dienstverlening uit recente archieven. Door de instelling van de gebiedscommissies en de concernbrede verhuisbeweging naar vier kantoorpanden zijn er vele kilometers archief overgebracht naar het gebouw aan de Hofdijk om te worden geordend en toegankelijk gemaakt. In 2017 zet de gemeente dit proces voort. Daarnaast zet het Stadsarchief onverminderd in op digitale dienstverlening en duurzame opslag van digitale informatie.