Prioriteiten en indicatoren

Indicator

Het gevraagd en ongevraagd advies geven van de gebiedscommissies aan het college is een belangrijke taak van de gebiedscommissies. De terugkoppeling van het college op deze adviezen is (voor het eerst) als indicator opgenomen.

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

overig

% terugkoppeling van het college op de (on) gevraagde adviezen van de gebiedscommissies aan het college

Mijlpaal

90%

Realisatie

66%

80%

Toelichting indicator

De gebiedscommissie is bevoegd het gemeentebestuur te adviseren. De gebiedscommissie kan gevraagd en ongevraagd adviseren. Het college kan gemotiveerd afwijken van een advies van de gebiedscommissie. Het college zorgt voor een onderbouwde en tijdige reactie. Het college streeft ernaar om in 2017 90% van alle adviezen – gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies.