Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

9.254

10.401

10.566

10.554

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

134

128

126

126

10.680

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

29.259

4.697

4.888

4.943

4.943

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

1.047

942

1.291

1.394

1.393

Totaal bijgestelde begroting

39.695

16.169

16.871

17.016

17.015

Bijstellingen Product Parkeren

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Aanpassing bestuursopdracht

0

-400

-300

-200

-200

Hogere omzet parkeren

400

0

0

0

0

Lagere huisvestingslasten

700

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

-261

6

-10

2

Correctie indexering

227

229

229

229

229

Personeelskosten Parkeren

-283

-370

-366

-327

-327

Verlaging huur parkeergarage

0

1.650

1.628

1.607

1.595

Overige technische wijzigingen

3

94

94

95

94

Totaal

1.047

942

1.291

1.394

1.393