Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

De maatregelen voor de komende jaren zijn er op gericht om de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in parkeergarages en P+R-voorzieningen zo goed mogelijk te benutten, door een beweging te maken van parkeren op straat naar parkeren in garages en op P+R-voorzieningen.

Straatparkeren

Het aantal openbare parkeerplaatsen op straat wordt de komende jaren, vooral in de binnenstad, verder verlaagd. Het doel hiervan is de verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte.
Om bezoekers van de binnenstad te bewegen hun auto in een parkeergarage te parkeren, wordt in de binnenstad het tarief voor kort parkeren op straat verhoogd onder gelijktijdige verlaging van het tarief voor kort parkeren in de gemeentelijke openbare parkeergarages.

In winkelstraten in stadswijken wordt het stop & shop-tarief voortgezet waar dit vanuit het doel om een economische impuls te geven zinvol is.

De bezoekersregeling voor bezoek van bewoners (ook voor mantelzorg) wordt flexibeler. Er wordt niet meer gewerkt met vaste tijdsblokken van vijf uur, maar met aanmerkelijk kleinere tijdseenheden, waardoor ook kort bezoek op maat kan worden gefaciliteerd.
Voor een aantal wijken wordt onderzocht of invoering van betaald parkeren een oplossing biedt voor geconstateerde parkeerproblemen. Dit onderzoek loopt via de vaste stappen: parkeertellingen, draagvlakonderzoek en advies van de betreffende gebiedscommissie.

Garageparkeren

Voor bewoners in de binnenstad wordt een stallingsabonnement ingevoerd voor de gemeentelijke openbare parkeergarages in de binnenstad voor zeventig euro per maand. Dit is een forse verlaging ten opzichte van het huidige commerciële tarief van ruim tweehonderdtwintig euro per maand.
Voor bedrijven worden flexibele abonnementen aangeboden die inspelen op de behoefte aan maatwerk. Deze abonnementen zijn vooral interessant voor bedrijven met medewerkers met flexibele werktijden en bedrijven die inspelen op het concept van het Nieuwe Werken. Bij flexibele abonnementen wordt achteraf betaald voor het feitelijk gebruik in plaats van vooraf een vast bedrag per maand, zoals gebruikelijk bij de standaard abonnementsvorm.
Om bezoekers van de binnenstad te bewegen hun auto in een parkeergarage te parkeren, wordt het tarief voor kort parkeren in de gemeentelijke openbare parkeergarages in de binnenstad verlaagd onder gelijktijdige verhoging van het tarief voor kort parkeren op straat.
Bij wijkstallingsgarages wordt sterker gestuurd op gebruik door bewoners en bedrijven uit de directe omgeving (primaire doelgroep), mede in relatie tot maatregelen op straat in de betreffende wijken (minder blik op straat).

P+R-parkeren

Om ervoor te zorgen dat de beoogde doelgroep (voornamelijk de forens naar de binnenstad) een grotere kans heeft op een vrije parkeerplaats, blijft het doelgroepensysteem op de P+R-locaties Kralingse Zoom, Slinge en Alexander gehandhaafd. Het tarief blijft vooralsnog twee euro per dag. Het doelgroepensysteem wordt ook ingezet op de regionale P+R-locaties Meijersplein, Noorderhelling en Stadionpark.
Het gebruik van bovenstaande P+R-voorzieningen wordt in het weekend gratis, zodat gebruik van P+R voor dagjesmensen (toeristisch, recreatief) aantrekkelijker wordt.
Het gebruiksgemak op bovenstaande locaties wordt verhoogd voor forensen door een P+R-abonnement in te voeren, waarbij per maand wordt betaald (dertig euro) in plaats van per dag (twee euro).

Fietsparkeren

Het toezicht op de fietsenstalling Hoogvliet (bij metrostation Hoogvliet Centrum) wordt in 2017 voortgezet. Door de toename van het fietsgebruik in Rotterdam neemt de vraag naar fietsparkeerplaatsen toe. In 2017 wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een fietsenstalling (circa 250 plaatsen) in de parkeergarage Schouwburgplein. Daarnaast worden fietsfaciliteiten aangebracht in diverse wijkstallingsgarages.