Prioriteiten en indicatoren

Om de groei in vervoersbewegingen duurzaam te realiseren zet de gemeente Rotterdam in op schoon gebruik, schone voertuigen en schone brandstoffen.

Luchtkwaliteit en schone brandstof

Concreet zet de gemeente Rotterdam in op de volgende speerpunten:

 • Voortzetting van de e-oplaadinfrastructuur
 • Voorbeeldgedrag door voortzetting van de verschoning van het gemeentelijk wagenpark
 • Samenwerking landelijk niveau voor de verbetering van de businesscase elektrische oplaadinfrastructuur
 • Voortzetting stimulering en facilitering van duurzaam mobiliteitsgedrag via de Marktplaats voor Mobiliteit
 • In gesprek met de RET en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag over de overstap naar zero-emissie van het busvervoer
 • Continueren vrachtwagenverbod ’s-Gravendijkwal
 • Vervolg verkeersbesluit Maasvlakte
 • Uitvoeren van Greendeal zero-emissie in de stedelijke distributie
 • Uitwerken landelijke brandstoffenvisie in een Rotterdamse aanpak
Toenemende groei van het fietsverkeer

Uitvoering van het Fietsplan 2015 – 2018 ‘Fietsen heeft voorrang’. In 2017 gaan we door met de uitvoering van de 30 in het plan genoemde actiepunten die zich richten op het netwerk van fietspaden, het stallen en het stimuleren om te fietsen, in zowel de stad als de regio. Denk aan betere fietspaden, beter afgestelde verkeerslichten, de binnenstad als proeftuin voor fietsparkeren, publiciteitsacties. In 2016 is voorgesteld het hiervoor beschikbare budget voor 2017 en 2018 met € 1 mln te verhogen.

Openbaar Vervoer
 • Participeren in de ombouw van de Hoekse Lijn tot metroverbinding, die volgens planning in 2017 gereed is
 • Het doel is uiterlijk in 2017 de metroverbinding gereed te hebben, dit wordt komend jaar uitgevoerdDaarnaast lopen de planologische procedures door voor de verlenging van de Hoekse Lijn tot aan het strand en worden de plannen afgerond om de buitenruimte, faciliteiten en verkeerskundige ontsluiting goed aan te passen aan de nieuwe metroverbinding.
 • Continueren gratis OV voor AOW-gerechtigden (voorheen 65+). De leeftijd waarop het recht op gratis openbaar vervoer in gaat, loopt mee met de verhoging van de AOW-leeftijd, zodat deze gelijke tred houdt met de leeftijd waarop burgers recht hebben op AOW.
 • Opstellen van een OV-visie als uitwerking van het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam.
Verkeersveiligheid

De speerpunten voor verkeersveiligheid in 2017 staan gelijk aan de benoemde speerpunten uit het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2018.

 • Ongevallenlocaties oppakken (blackspots)
 • Wijkschouwen voor senioren organiseren in samenwerking met MO. Daarnaast verkeerslessen aanbieden aan oudere Rotterdammers.
 • Voorlichtingsteams spreken mensen aan op risico gedrag op de fiets (bijvoorbeeld appen/ spookfietsen)