Prioriteiten en indicatoren

Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s zijn colleges van B&W verplicht om de brandweerzorg regionaal onder te brengen bij een veiligheidsregio. De grenzen van deze veiligheidsregio’s zijn tevens bij wet bepaald. Samen met 14 andere regiogemeenten heeft Rotterdam de brandweerzorg ondergebracht bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast is de gemeenschappelijke meldkamer en de risico- en crisisbeheersing ten behoeve van fysieke incidenten bij de VRR ondergebracht. De burgemeesters van de gemeenten binnen de veiligheidsregio vormen het algemeen bestuur van de VRR. Uit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen. De voorzitter is de burgemeester van de grootste gemeente. Voor de VRR is de voorzitter dus de burgemeester van Rotterdam.
Het dagelijks bestuur van de VRR legt een concept begroting ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur. Gemeenten krijgen gelegenheid om hun zienswijze op de begroting uit te brengen. Het algemeen bestuur stelt uiteindelijk, gehoord deze zienswijzen, de begroting vast.

Naast de gemeenschappelijke regeling VRR, is er een gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer ten behoeve van de brandweerzorg in het haven- en industriegebied. Gezien de bijzondere risico’s van de haven en de vele bedrijven die verplicht een bedrijfsbrandweer moeten hebben, is in 1997 samenwerking gezocht tussen de gemeenten en de bedrijven. Zodoende is er een goed en specifiek uitgeruste brandweer voor het haven- en industriegebied die voorbereid is op specifieke scenario’s. De gemeente financiert 34,1% en het collectief van bedrijven (CIBUA) 65,9%. Het bestuur bestaat uit twee vertegenwoordigers uit het collectief van bedrijven, de wethouder Haven en de burgemeester (voorzitter). Het bestuur stelt ook de begroting vast. De Gezamenlijke Brandweer staat bij operationele inzet onder het commando van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarmee wordt de Wet Veiligheidsregio’s ook nageleefd.

De gemeenteraad wordt ieder jaar geïnformeerd over de concept begrotingen van de VRR en de Gezamenlijke Brandweer en de zienswijze van het college van B&W hierop. In de brieven met kenmerk 16bb4207 en 16bb4857 is de gemeenteraad nader geïnformeerd over de begrotingen van de VRR en de Gezamenlijke Brandweer voor 2017.

  • De brandweer implementeert in 2017 onderdelen van het Plan Brandweerzorg. Het plan zal o.a. een visie op de repressieve organisatie bevatten met uitgangspunten die de basis vormen voor o.a. het kazernespreidingsplan en dekkingsplan.
  • In 2017 is de meldkamer Rotterdam-Rijnmond samengevoegd met de meldkamer Zuid Holland-Zuid tot één meldkamer Rotterdam. De verbouwing en transitie van meldkamer Zuid Holland-Zuid en meldkamer Rotterdam-Rijnmond tot meldkamer Rotterdam worden afgerond.
  • In 2017 worden de bewonersbijeenkomsten in het kader van industriële veiligheid voortgezet.

Nadere informatie en kengetallen over deze gemeenschappelijke regelingen is tevens te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.