Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Raad

Totaal lasten

5.185

5.261

4.504

4.504

4.504

4.504

Apparaatslasten

1.455

1.548

1.562

1.562

1.562

1.562

Inhuur

0

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

134

229

229

229

229

229

Personeel

1.321

1.318

1.332

1.332

1.332

1.332

Interne Lasten

156

156

156

156

156

156

Overige doorbelastingen

156

156

156

156

156

156

Programmalasten

3.574

3.557

2.787

2.787

2.787

2.787

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.552

1.416

796

796

796

796

Overige programmalasten

336

302

302

302

302

302

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.686

1.840

1.690

1.690

1.690

1.690

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-5.185

-5.261

-4.504

-4.504

-4.504

-4.504

Vrijval reserves

1.331

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Raad

1.331

0

0

0

0

0

Resultaat

-3.854

-5.261

-4.504

-4.504

-4.504

-4.504

Toelichting op de tabel
Baten

Niet van toepassing

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelslasten, Inkopen en uitbestede werkzaamheden en Subsidies en inkomensoverdrachten. De personele lasten betreffen met name de maandelijkse vergoedingen aan de raadsleden. De Inkopen en uitbestede werkzaamheden betreffen de Accountantskosten voor de controle jaarrekening en de automatiserings -en notuleerkosten voor raadsvergaderingen. De Subsidies en inkomensoverdrachten betreffen de jaarlijkse vergoedingen aan de fracties.

Toelichting meerjarig verloop

Het begrotingsjaar 2016 is ten opzichte van de jaren 2017 en verder opgehoogd met een aantal incidentele budgetten. De toelichten van de incidentele verhogingen zijn opgenomen onder de bijstellingen