Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Totaal baten

707

361

283

283

283

283

Bijdragen rijk en mede-overheden

9

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

697

361

283

283

283

283

Totaal lasten

6.117

6.290

6.883

6.884

6.461

6.461

Apparaatslasten

5.215

5.334

5.386

5.388

4.966

4.966

Inhuur

327

157

159

159

159

159

Overige apparaatslasten

293

294

294

294

294

294

Personeel

4.595

4.883

4.934

4.935

4.513

4.513

Interne Lasten

291

281

352

352

352

352

Overige doorbelastingen

291

281

352

352

352

352

Programmalasten

610

675

1.145

1.144

1.143

1.143

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

508

577

1.000

1.000

1.000

1.001

Kapitaallasten

97

92

39

38

37

36

Overige programmalasten

6

6

106

106

106

106

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-5.410

-5.929

-6.600

-6.600

-6.178

-6.178

Onttrekking aan reserves

0

91

0

0

0

0

Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

0

91

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

200

0

0

0

0

Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

0

200

0

0

0

0

Resultaat

-5.410

-5.638

-6.600

-6.600

-6.178

-6.178

Toelichting op de tabel
Baten

De meerjarige baten bestaan uit opbrengsten bij de Rekenkamer en de Ombudsman voor werkzaamheden voor de aangesloten gemeenten. Bij de Griffie zijn in 2016 incidentele baten voor detachering begroot.

Lasten

De meerjarige lasten vanaf 2017 en verdere jaren blijven binnen het product "Griffie, Rekenkamer en Ombudsman" nagenoeg op het zelfde niveau.
Apparaatslasten bestaan voor het overgrote deel uit personeelslasten.
Interne lasten betreffen doorbelastingen vanuit het concern Rotterdam voor geleverde diensten.
Programmalasten bestaan uit voornamelijk uit automatiseringskosten en  huur -en servicekosten bij de Rekenkamer en de Ombudsman en bij de Griffie voor verbeterprojecten.
In 2016 is incidentele budgetruimte overgeheveld naar het Product Raad.

Reserves en voorzieningen

Onttrekking reserve frictie BMR 14+ (€ 91)
Een laatste onttrekking aan de reserve in 2016 (zie ook besteding onder technisch mutaties).

Vrijval reserve frictie BMR 14+ (€ 200)
Na de laatste onttrekking kan het saldo van de reserve in 2016 vrijvallen ten gunste van het algemene beeld. Voor de overige reserves worden vooralsnog geen bijstellingen voorzien.

Toelichting meerjarig verloop

Het begrotingsjaar 2016 is ten opzichte van de jaren 2017 en verder verlaagd met een aantal  incidentele budgetten ten behoeve van de Raad. De toelichting van de incidentele verhogingen zijn opgenomen onder de Ramingsbijstellingen en de Technische mutaties.