Toelichting technische wijzigingen

Bijstellingen Dienstverlening Frontoffice

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen 

Lage lonen

33

61

89

50

78

Schulddienstverlening ambtenaren

4

4

4

4

4

Generieke Overhead

0

377

560

551

590

Aanpassing omslagrente

0

9

7

4

1

Terugplaatsen HPK'ers SSR 2005/2010

-138

-187

-187

0

0

Overige technische mutaties 

-76

-84

-84

-84

-84

Totaal

-177

180

389

524

589

Toelichting technische wijzigingen
Lage Lonen (van € 33 tot € 78)

Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten fsk 1-3. Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt. Vanuit programma bestuur en dienstverlening wordt € 33 bijgedragen middels een afroming van de personeelsbudgetten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Schulddienstverlening ambtenaren ( € 4)

Binnen de Kredietbank Rotterdam vindt, op basis van een collegebesluit, dienstverlening aan ambtenaren van het concern Rotterdam plaats. Om deze dienstverlening te bekostigen, wordt een budgetoverheveling van € 4 voorgesteld ten gunste van het product Armoede.

Generieke overhead (van € 0 tot  € 590)

De generieke overhead heeft betrekking op een gewijzigde berekening. Deze gewijzigde berekening wordt toegelicht in het onderdeel uitgangspunten begroting.

Aanpassing omslagrente (van € 0  tot- € 1 )

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € 9 aan rentelasten/rentebaten verwerkt.

Terugplaatsen HPK'ers SSR 2005/2010 (van - € 138 tot € 0)

De kans op herplaatsbaarheid van de herplaatsingskandidaten onder het oude sociaal statuut SSR 2005/2010 vanuit Van Werk Naar Werk is klein. Voor deze groep zijn met de clusters afspraken gemaakt over terugplaatsing bij de clusters. Hiervoor wordt budget ter beschikking gesteld vanuit het frictiekostenbudget tot en met 2018. Gedurende deze periode wordt binnen het cluster gezocht naar inpassing binnen de bestaande formatie.

Overige technische mutaties (van - € 76 tot - € 84)

In de begroting is een herverdeling van de formatie verwerkt. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's.