Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen 

Inleveren budget wegens verwachte onderbesteding

340

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve Organisatie en Financiën

-419

0

0

0

0

Totaal

-49

0

0

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Vrijval budget product OBB (€ 340)

Vanwege de opgave te komen tot een kleinere en meer wendbare organisatie wordt gewerkt met een tijdelijke overmaat in de budgetten om de veranderingen te faciliteren. In 2016 wordt hier minder gebruik van gemaakt dan was begroot.

Inzet vrijval bestemmingsreserve Organisatie en Financiën (- € 419)

De bestemmingsreserve Aanloopverliezen en Frictiekosten is ingesteld voor kosten voortkomend uit het programma Organisatie en Financiën.  Deze valt vrij vanuit het product Beheer algemene middelen. Voorgesteld wordt het bedrag in te zetten voor de dekking van incidentele, concernbrede kosten met betrekking tot het Meerjaren Verbeterprogramma. Het doorvoeren van verbeteringen in de administratie en (financiële) processen past binnen het doel van de reserve.