Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 College

Totaal baten

0

0

801

802

803

804

Opbrengsten derden

0

0

0

0

0

0

Overige baten

0

0

801

802

803

804

Totaal lasten

14.395

10.754

4.971

4.972

4.973

4.975

Apparaatslasten

3.980

4.448

3.161

3.161

3.161

3.161

Overige apparaatslasten

3.019

3.171

1.871

1.871

1.871

1.871

Personeel

961

1.277

1.290

1.290

1.290

1.290

Interne Lasten

0

8

8

8

8

8

Overige doorbelastingen

0

8

8

8

8

8

Programmalasten

10.416

6.298

1.802

1.803

1.804

1.806

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

51

205

205

205

205

205

Overige programmalasten

10.352

6.093

1.597

1.598

1.599

1.600

Subsidies en inkomensoverdrachten

12

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-14.395

-10.754

-4.170

-4.170

-4.170

-4.170

Resultaat

-14.395

-10.754

-4.170

-4.170

-4.170

-4.170

Toelichting op de tabel
Baten

Vanaf 2017 wordt een baat zichtbaar. Door nieuwe regelgeving wordt er rente toegevoegd aan voorzieningen welke zijn gewaardeerd tegen netto contante waarde. Binnen het product college betreft dit de voorziening pensioenen.

Lasten

De lasten van het product College bestaan voor een groot deel uit personeelslasten. Daarnaast zijn er reis- en verblijfkosten (inclusief internationale werkbezoeken) vergaderkosten, abonnementen en overige kosten voor burgemeester en wethouders.  Verder is er jaarlijks een toevoeging aan de pensioenvoorziening begroot.

Reserves

Voor de jaren 2016 en verder zijn voor het product College nog geen onttrekkingen of toevoegingen aan reserves begroot.

Voorzieningen

Omdat de rentestand waarop de berekening van de voorziening van pensioenen oud-bestuurders gebaseerd is in 2016 wederom sterk gedaald is van 1,6% naar 0,82% (stand juli) verwachten we net als in 2015 een extra toevoeging te moeten doen van € 5 mln. aan de voorziening.

Toelichting meerjarig verloop

Het budget voor College daalt in 2017 ten opzichte van 2016 voor wat betreft overige apparaatslasten in verband met voor enkele jaren overgekomen budget vanuit de deelgemeenten voor pensioenen, wachtgelders en begeleidingskosten wethouders. Vervolgens blijft het budget stabiel.