Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

Totaal baten

996

0

0

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

206

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

641

0

0

0

0

0

Overige baten

150

0

0

0

0

0

Totaal lasten

62.676

62.342

46.713

43.258

43.639

43.617

Apparaatslasten

38.297

40.063

40.255

37.150

37.181

37.159

Inhuur

251

246

246

246

246

246

Overige apparaatslasten

1.620

1.174

1.299

1.271

1.302

1.280

Personeel

36.426

38.643

38.710

35.633

35.633

35.633

Interne Lasten

17.259

15.681

-35

-35

-35

-35

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

16.168

15.674

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.091

8

-35

-35

-35

-35

Programmalasten

7.120

6.599

6.493

6.143

6.493

6.493

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.092

3.675

3.518

3.168

3.518

3.518

Overige programmalasten

522

226

226

226

226

226

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.506

2.697

2.748

2.748

2.748

2.748

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-61.679

-62.342

-46.713

-43.258

-43.639

-43.617

Onttrekking aan reserves

1.399

48

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

1.399

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

0

48

0

0

0

0

Vrijval reserves

8

0

0

0

0

0

Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit

8

0

0

0

0

0

Resultaat

-60.272

-62.295

-46.713

-43.258

-43.639

-43.617

Toelichting op de tabel
Baten

De beperkte baten die worden gegenereerd op product Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming komen voort uit enkele detacheringen bij andere overheidsorganisaties.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten voor Concernstaf en Strategie, Middelen en Control en de gebiedsorganisaties. Ook zijn hier de vergoedingen aan de leden van de 14 gebiedscommissies en hun (vice-) voorzitters opgenomen. De lasten bestaan, naast personeelskosten, uit kosten voor enkele concernbrede programma’s, de externe accountant, ondersteunende dienstverlening betreffende financiën, ICT en personeelsgerelateerde zaken. Ten slotte wordt een bijdrage geleverd aan de Metropoolregio en Rotterdamse initiatieven zoals voor Koningsdag.
De afname van de concernbrede bedrijfsvoeringskosten heeft betrekking op de lasten van de concernhuisvesting en de wijze waarop deze wordt doorbelast naar beleidsproducten en beleidsprogramma’s. De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel Uitgangspunten begroting.

Reserves

Bestemmingsreserve gebiedscommissie gebieden (project wijkgestuurd werken € 47.637)
Sinds 1 januari 2016 is in tien wijken (in de gebieden Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek en Overschie) gestart met het ‘Wijkgestuurd’ werken. Wijkgestuurd werken is een nieuwe aanpak, waarbij medewerkers van de clusters en de gebiedsorganisatie gericht samenwerken. Door de nieuwe aanpak kunnen de medewerkers problemen op wijkniveau sneller en doortastender oplossen. In de wijk zorgt een wijkmanager aan de hand van een wijkactieplan, samen met het wijkactieteam, voor een snelle aanpak van de belangrijkste zaken. De medewerkers in het wijkactieteam krijgen mandaat en budget om knelpunten in de wijk op te lossen. In de oefengebieden bekijkt de gemeente of de nieuwe aanpak goed werkt. Waar nodig past de gemeente de werkwijze aan. Als blijkt dat de aanpak werkt, komen er oefengebieden bij in andere wijken in de stad.

Toelichting meerjarig verloop

De afname van de lasten heeft met name betrekking op lagere interne lasten concernbrede bedrijfsvoering. De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting.