Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Gebiedscommissies

Totaal baten

57

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

57

0

0

0

0

0

Totaal lasten

4.230

6.053

5.587

5.408

5.408

5.408

Interne Lasten

2

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

2

0

0

0

0

0

Programmalasten

4.228

6.053

5.587

5.408

5.408

5.408

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

633

1.186

1.260

1.082

1.082

1.082

Overige programmalasten

13

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.582

4.867

4.326

4.326

4.326

4.326

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-4.173

-6.053

-5.587

-5.408

-5.408

-5.408

Onttrekking aan reserves

0

137

179

21

21

0

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

0

137

179

21

21

0

Vrijval reserves

21

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

21

0

0

0

0

0

Resultaat

-4.152

-5.915

-5.408

-5.387

-5.387

-5.408

Toelichting op de tabel
Baten

Voor het product Gebiedscommissies zijn geen baten begroot voor 2017 en verder.

Lasten

Om de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies goed te kunnen uitvoeren heeft elke commissie de beschikking over een budget voor het bevorderen van participatie, het subsidiëren van bewonersinitiatieven en kleine evenementen en representatie. De hoogte van het totale budget voor alle gebiedscommissies bedraagt voor 2017 € 5,4 mln. Het college verdeelt het budget over de verschillende gebieden. Jaarlijks kan tot 10% van het budget van de gezamenlijke gebiedscommissies worden
meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van
onderbesteding.

Reserves

Het product gebiedscommissie heeft een bestemmingsreserve gebiedscommissies gebieden. Deze is ontstaan bij de invlechting van de deelgemeenten in de gemeentelijke balans. In de periode 2016 - 2019 worden de volgende onttrekkingen begroot:

Charlois IkbenWij project (€ 157.000)
Het initiatief Ik ben Wij is ontstaan als vervolg op de WIJ(k) avonden die gehouden zijn in reactie op de aanslag op de redactie Charlie Hebdo. Het project heeft tot doel een duurzame democratische dialoog op gang te brengen en te houden tussen (vooral) jongeren met een verschillende sociaal-culturele achtergrond. Het projectplan voorziet in een scholentour, waarbij het doel is om tot eind 2017 100 scholen te bezoeken. Producten zijn een lesprogramma, klassengesprekken, storytelling, een film, een dans met dialoog, etc.

Noord bewonersinitiatieven (€ 58.900)
Voorgesteld wordt € 58.900 in 2017 te onttrekken ten behoeve van extra bewonersinitiatieven in het gebied Noord.

Rozenburg promotie (€ 46.880)
In het gebiedsplan staat hierover dat met het oog op de ambitie om zelfvoorzienend te zijn en te blijven het essentieel is om de komende jaren nieuwe gezinnen en inwoners aan te trekken. Dit kan alleen door de bekendheid van het gebied te verhogen en het imago te versterken. Voor 2016 en 2017 wordt gevraagd een bedrag van € 20.000 respectievelijk €26.880 ter beschikking te stellen uit de reserve.

Feijenoord wijkinitiatieven (€ 95.787)
Voorgesteld wordt € 95.787 te onttrekken ten behoeve van extra wijkinitiatieven in het gebied Feijenoord.

Toelichting meerjarig verloop

Het budget voor bewonersinitiatieven, participatie en representatie heeft een vlak meerjarig verloop.