Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Dienstverlening (frontoffice)

Totaal baten

13.158

14.553

12.643

12.643

12.643

12.643

Bijdragen rijk en mede-overheden

347

160

160

160

160

160

Dividenden

0

2.000

0

0

0

0

Opbrengsten derden

12.797

12.393

12.483

12.483

12.483

12.483

Overige baten

14

0

0

0

0

0

Totaal lasten

33.015

34.924

34.018

32.553

32.159

32.095

Apparaatslasten

15.080

15.441

15.752

15.429

15.147

15.119

Inhuur

519

1.081

132

39

39

39

Overige apparaatslasten

779

568

572

572

569

569

Personeel

13.782

13.792

15.049

14.818

14.540

14.512

Interne Lasten

5.687

7.406

6.056

5.289

5.309

5.270

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

8.595

10.692

10.116

9.349

9.369

9.330

Overige doorbelastingen

-2.908

-3.286

-4.060

-4.060

-4.060

-4.060

Programmalasten

12.248

12.077

12.210

11.834

11.703

11.705

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

5.423

5.807

5.850

5.494

5.381

5.402

Kapitaallasten

786

616

706

687

668

649

Overige programmalasten

5.689

5.654

5.654

5.654

5.654

5.654

Subsidies en inkomensoverdrachten

350

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-19.857

-20.371

-21.375

-19.910

-19.516

-19.452

Onttrekking aan reserves

132

540

255

0

0

0

Masterplan Dienstverlening

132

540

255

0

0

0

Vrijval reserves

65

0

0

0

0

0

Masterplan Dienstverlening

65

0

0

0

0

0

Resultaat

-19.660

-19.831

-21.120

-19.910

-19.516

-19.452

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit legesinkomsten van producten Legesverordening Publiekszaken, Naturalisatie, diverse overige inkomsten en een rijksbijdrage voor de uitvoering van de RNI (Registratie Niet Ingezetenen).

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten voor dienstverlening aan de burger (o.a. KlantContactCenter).

De interne lasten zijn de doorbelastingen van en naar andere producten voor 14010 en voor uitvoering werkzaamheden voor parkeren. Daarnaast worden de kosten van beveiliging van de stadswinkels aan het product Dienstverlening (frontoffice) doorbelast.

De programmalasten betreffen de kosten van uitbesteding 14010 bij Ro!entree, rijksafdrachten van leges reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisatie die door het KCC aan burgers worden geleverd.

Reserves

De in de begroting opgenomen onttrekking aan de bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening dekt de kosten voor de activiteiten vanuit de Kadernotitie Dienstverlening.

Toelichting meerjarig verloop

In 2016 is eenmalige een dividenduitkering opgenomen. Het meerjarig verloop is nagenoeg gelijk aan de begroting 2016.