Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Burgerzaken

Totaal baten

602

714

689

652

1.086

286

Bijdragen rijk en mede-overheden

55

0

0

0

800

0

Opbrengsten derden

547

714

689

652

286

286

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

18.832

21.406

16.472

16.416

16.013

12.984

Apparaatslasten

7.225

8.071

8.397

8.342

7.674

7.662

Inhuur

90

155

255

213

213

213

Overige apparaatslasten

269

322

322

322

322

322

Personeel

6.865

7.594

7.821

7.806

7.139

7.127

Interne Lasten

8.715

8.437

4.669

4.399

4.327

4.310

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

8.022

8.325

4.566

4.296

4.224

4.208

Overige doorbelastingen

693

112

102

102

102

102

Programmalasten

2.893

4.898

3.406

3.675

4.012

1.012

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.637

3.686

2.471

2.771

3.674

678

Kapitaallasten

753

703

666

636

69

65

Overige programmalasten

465

460

220

220

220

220

Subsidies en inkomensoverdrachten

38

49

49

49

49

49

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-18.230

-20.692

-15.783

-15.763

-14.927

-12.699

Onttrekking aan reserves

867

1.192

2.200

2.500

2.700

500

Bestemmingsreserve Verkiezingen

867

892

2.200

2.500

2.700

500

Masterplan Dienstverlening

0

300

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

1.905

1.829

1.829

1.829

1.829

1.829

Bestemmingsreserve Verkiezingen

1.905

1.829

1.829

1.829

1.829

1.829

Resultaat

-19.268

-21.329

-15.412

-15.092

-14.056

-14.028

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit (leges) inkomsten voor de dienstverlening van het Stadsarchief. In de begroting 2019 is een incidentele rijksbijdrage opgenomen voor de dekking van de kosten Waterschapsverkiezingen opgenomen.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten voor dienstverlening aan de burger (o.a. Expertise Burgerzaken en Stadsarchief).

De interne lasten betreffen de bedrijfsvoeringskosten en de kosten van de bij het Stadsarchief gedetacheerde medewerkers.

De programmalasten bestaan voornamelijk uit specifieke ICT kosten bij het Stadsarchief en Burgerzaken en beheerkosten van Democratische Vernieuwing. Verder worden aan instellingen in het kader van Participatie enkele bijdragen verstrekt.

Reserves

Meerjarig zijn de begrote kosten voor verkiezingen onttrokken aan de bestemmingsreserve verkiezingen. Met ingang van 2017 vinden er weer jaarlijks verkiezingen plaats (2017 Tweede Kamer, 2018 Raad en 2019 Provincie/Europees) waarvoor kosten en onttrekkingen in de begroting zijn opgenomen. De onttrekking aan de bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening is voor de kosten van Democratische Vernieuwing. De toevoeging aan de bestemmingsreserve verkiezingen betreft het jaarlijkse budget.

Toelichting meerjarig verloop

De afname van de lasten heeft met name betrekking op lagere interne lasten concernbrede bedrijfsvoering. De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting.