Toelichting technische mutaties

 

Bijstellingen Product Handhaven wet-en regelgeving

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

1.478

1.979

2.137

2.182

Lage lonen

117

218

319

178

278

Vergoeding opslag fietsen

-532

-532

-532

-532

-532

CityLab010

200

200

200

200

200

Overheveling beheer van de stad

1.495

141

345

0

0

Plan Oost

0

-400

400

0

0

Personeelskosten handhaving

-2

-21

-17

22

22

Overige technische wijzigingen

-1.046

60

5

-35

-38

Totaal

232

1.944

1.899

1.970

2.112

Generieke overhead (van € 0 tot € 2.182)
De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel Uitgangspunten begroting.

Lage lonen (van € 117 tot € 278)
Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten fsk 1-3. Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt.
Vanuit het product Handhaven wet- en regelgeving wordt € 117 tot € 278 bijgedragen middels een afroming van de personeelsbudgetten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Vergoeding opslag fietsen (- € 532)
De vergoeding vanuit het product Parkeren voor de opslag van fietsen bij het Fietspunt is bij de transitie fiscale parkeercontrole ten onrechte bij het product Handhaving wet- en regelgeving ondergebracht. Het budget wordt nu overgeheveld naar het (juiste) product Afvalinzameling.

CityLab010 (€ 200)
Voor de activiteiten van het programma CityLab010 wordt meerjarig € 200 overgeheveld van het product Handhaven wet- en regelgeving naar het programma Beheer van de Stad, product Wegen en openbare verlichting.

Overheveling Beheer van de stad (van € 1.495 tot € 0)
Ten tijde van de clustervorming en de wijziging van de manier waarop overhead (zoals concernhuisvesting) wordt toegerekend aan de begrotingsproducten is een foutieve reeks opgenomen in de begroting. Deze reeks wordt nu hersteld in de vorm van een technische mutatie van het product Handhaven wet- en regelgeving naar het product Afvalinzameling. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Plan Oost (van € 0 tot € 0)
Bij de voorjaarsnota zijn extra investeringen in de veiligheid en de buitenruimte van het gebied Prins Alexander opgenomen in de begroting. Met deze mutatie worden de toegekende middelen van totaal € 800 voor het product Handhaven wet- en regelgeving verdeeld over € 400 in 2017 en € 400 in 2018. Een toelichting op de besteding van deze middelen is opgenomen in het Programma Rotterdam Oost.

Personeelskosten handhaving (van - € 2 tot € 22)
Bij de toewijzing van de formatie en loonkosten van Toezicht en Handhaving aan de afzonderlijke producten Markten, Parkeren, Handhaven wet- en regelgeving is meerjarig een omissie opgetreden. De formatie is juist toebedeeld, maar het corresponderende loonkostenbudget niet. Hierdoor is er op een mismatch ontstaan op productniveau. Er is een technische wijziging doorgevoerd om het loonkostenbudget in lijn te brengen met de formatie. Deze begrotingswijziging is neutraal tussen de producten.

Overige technische wijzigingen (van - € 1.046 tot - € 38)
Dit is het saldo van diverse kleine technische wijzigingen die op concernniveau neutraal zijn, waaronder:

  • Overheveling naar het product Van Werk naar Werk voor medewerkers die recht hebben op wachtgeld
  • Overheveling naar het product Armoedebestrijding voor schulddienstverlening ambtenaren
  • Bijstelling van de personeelskosten van de ondersteunende afdeling die gekoppeld is aan dit product
  • Actualisatie van het budget voor dienstauto's van Toezicht en Handhaving
  • Terugdraaien van de trend van 2,1% naar 1,05%
  • Verlaging van de omslagrente van 3,5% naar 3%
  • Diverse formatiewijzigingen