Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Stedelijke bereikbaarheid

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke doorbelasting

0

-134

-64

-86

-72

Verlagen omslagrente 

0

234

211

182

157

Realisatie inkooptaakstelling

0

300

300

300

300

Lage lonen

3

14

24

9

20

Overhevelen Luchtmiddelen 

-91

0

0

0

0

Aantrekkende Markt

-103

0

0

0

0

Formatie voormalige Stadsregio

-72

-36

0

0

0

Overheveling HPK

-41

-50

-50

0

0

Overige technische wijzigingen

3

0

0

0

0

Actualisatie rente en afschrijving

0

0

0

0

0

Totaal

-301

328

421

405

404

Toelichting technische wijzigingen
Generieke doorbelasting overhead  (€ 0 tot  - € 72)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting 2017

Verlagen omslagrente ( € 0 tot € 157)

Door structureel lagere rentelasten wordt de omslagrente vanaf 2017 structureel bijgesteld van 3,5% naar 3%. De consequenties van deze bijstelling zijn verwerkt binnen de producten waar de rentelasten/ -baten aan worden toegerekend. Voor dit product betekent dit een verlaging met € 234 aan rentelasten/ -baten

Realisatie inkooptaakstelling (van € 0 tot € 300)

Een deel van de inkooptaakstelling is vanaf 2017 behaald met de aanbesteding van de verkeerscamera’s.

Lage lonen (van € 3 tot € 20)

Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten fsk 1-3. Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt.
Vanuit het product Stedelijke bereikbaarheid wordt € 3 tot € 20 bijgedragen middels een afroming van de personeelsbudgetten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Overhevelen Luchtmiddelen (- € 91)

Voor de projecten Uitbreiding Milieuzone Binnenstad, Green Deal Stadsdistributie en Goederenvervoer stonden de budgetten bij het product Milieu. De uitvoering van genoemde projecten vindt plaats vanuit het Programma Verkeer en Vervoer, hierdoor worden de budgetten in 2016 overgeheveld.

Aantrekkende Markt (- € 103)

Voor 2016 zijn extra middelen ontvangen voor inzet van extra personeel als gevolg van de aantrekkende markt.

Formatie voormalige Stadsregio (van - € 72 tot € 0)

Formatie vanuit de voormalige Stadsregio is overgeheveld vanuit het programma Algemene middelen naar het product Stedelijke bereikbaarheid.

Overheveling HPK (van - € 41 tot € 0)

Vanuit het programma Serviceorganisatie wordt budget overgeheveld naar het product Stedelijke bereikbaarheid voor de inzet van herplaatsingskandidaten.

Overige technische wijzigingen (€ 3)

Dit betreft een aantal kleine mutaties tussen andere producten in 2016.

Actualisatie rente en afschrijving (€ 0)

Op basis van de prognoses van diverse investeringsprojecten zoals Verkeersinstallaties/ lichten, Verkeersonderneming, H6-weg, 3-in-1 Hoek van Holland, zijn de verwachte lasten voor rente en afschrijving bijgesteld voor de jaren 2016-2020.