Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Parkeren

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

-261

6

-10

2

Correctie indexering

227

229

229

229

229

Personeelskosten Parkeren

-283

-370

-366

-327

-327

Verlaging huur parkeergarage

0

1.650

1.628

1.607

1.595

Overige technische wijzigingen

3

94

94

95

94

Totaal

-53

1.342

1.591

1.594

1.593

Toelichting technische wijzigingen
Correctie indexering (van € 227 tot € 229)

De indexering van de verrekening tussen het product Parkeren en het product HWR was niet correct in de begroting verwerkt. De indexering is teruggedraaid.

Personeelskosten Parkeren (van - € 283 tot - € 327)

Bij het opstellen van de begroting 2016 is het concernbrede loonkostenmodel niet juist toegepast. Door deze omissie is te weinig loonkostenbudget toegekend aan het product Parkeren. Dit bedrag is alsnog meerjarig in de begroting verwerkt.

Verlaging huur parkeergarages (van € 0 tot € 1.595)

De huur voor parkeergarages is geactualiseerd. Vooral de verlaging van de omslagrente leidt tot lagere huurlasten.

Generieke overhead (van € 0 tot € 2)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting 2017.

Overige technische wijzigingen (van € 3 tot € 94)

Dit betreft diverse kleine technische wijzigen, zoals

  • Opleidingskosten fiscale handhavers
  • Mobiele telefonie
  • Actualisatie lease-budget