Toelichting reserves

Bijstellingen Product Duurzame mobiliteit

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Fietsplan

0

0

0

0

0

Citylab

0

0

0

0

0

Actieplan luchtkwaliteit

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Fietsplan (€ 0)

In 2015 is het Fietsprogramma opgesteld. De uitvoeringsactiviteiten die hieraan verbonden zijn, zijn in 2015 gestart en worden de komende jaren gecontinueerd. Voor de ambities uit het Fietsplan is in de Voorjaarsnota € 2,0 mln. beschikbaar gesteld uit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR). Er zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt welke ambities hiermee uitgevoerd zullen worden. Een voorstel zal later dit jaar aan de raad worden aangeboden.

Citylab (€ 0)

De activiteiten van het project Citylab 010 vallen onder het thema Duurzaamheid & Mobiliteit. Hiervoor zijn diverse subsidies verleend in 2015 zoals voor het initiatief BMX-fietsschool. Het afgesproken aandeel binnen het product Duurzame Mobiliteit bedroeg € 148. Bij de Voorjaarsnota is het restbedrag uit 2015 als bestemmingsvoorstel toegekend en nu begroot.

Actieplan luchtkwaliteit (€ 0)

Via de algemene uitkering Gemeentefonds 2016 is een bedrag ontvangen van € 7,8 mln ter uitvoering van het actieplan Luchtkwaliteit voor 2016 en 2017. In 2016 vindt de uitvoering plaats binnen de programma's Stedelijke Inrichting (product: Milieu, € 5,3 mln) en Verkeer en Vervoer (product: Duurzame Mobiliteit, € 1 mln). Voorgesteld wordt om het restant bedrag onder te brengen in een bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit voor de uitvoering 2017.