Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Parkeren

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Aanpassing bestuursopdracht

0

-400

-300

-200

-200

Hogere omzet parkeren

400

0

0

0

0

Lagere huisvestingslasten

700

0

0

0

0

Totaal

1.100

-400

-300

-200

-200

Toelichting ramingsbijstellingen
Aanpassing bestuursopdracht (van  € 0 tot - € 200)

De uitgangspunten van het Parkeerplan (City Lounge) zijn na het opstellen van de voorjaarsnota gewijzigd door nadere besprekingen in de coalitie. Het effect hiervan is verwerkt. Dit betreft een daling van de baten van € 400 in 2017 naar € 200 in 2019 en verder.

Hogere omzet Parkeren (€ 400)

Op basis van de huidige inzichten is de omzet van Parkeren in 2016 geactualiseerd. Als gevolg van kinderziekten bij de invoering van scantechnologie worden de opbrengsten fiscale naheffingen naar verwachting € 1 mln. lager. De opbrengsten parkeren stijgen met  € 1,4 mln. Enerzijds door verbeterd betaalgedrag als gevolg van de invoering van scantechnologie en anderzijds door het later optreden van effecten van het Parkeerplan (City Lounge). Het betreft hier vooral de verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in garages.

Lagere huisvestingslasten (€ 700)

In de begroting was rekening gehouden met een toename van de huisvestingslasten als gevolg van investeringen. De betreffende investeringen gaan niet in 2016 gerealiseerd worden.