Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Veilig

Totaal baten

2.815

1.807

1.616

1.699

1.699

1.699

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.160

600

400

400

400

400

Opbrengsten derden

1.593

1.207

1.216

1.299

1.299

1.299

Overige baten

62

0

0

0

0

0

Totaal lasten

40.582

41.597

43.518

41.033

38.487

38.435

Apparaatslasten

15.251

16.021

16.081

15.497

15.401

15.379

Inhuur

11

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

381

182

338

317

347

325

Personeel

14.858

15.839

15.742

15.180

15.054

15.054

Interne Lasten

10.579

10.150

9.650

9.006

9.062

9.031

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.322

7.692

7.342

6.698

6.753

6.723

Overige doorbelastingen

3.256

2.458

2.308

2.308

2.308

2.308

Programmalasten

14.753

15.426

17.788

16.530

14.024

14.024

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

8.311

9.849

11.522

10.267

8.096

8.142

Kapitaallasten

228

226

126

122

48

3

Overige programmalasten

374

0

0

0

0

0

Sociale uitkeringen

6

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.835

5.351

6.140

6.140

5.879

5.879

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-37.767

-39.790

-41.902

-39.333

-36.788

-36.735

Onttrekking aan reserves

2.307

55

0

673

0

0

Bestemmingsreserve Frictiekosten Veilig

2.000

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

307

55

0

673

0

0

Vrijval reserves

55

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

55

0

0

0

0

0

Resultaat

-35.405

-39.735

-41.902

-38.660

-36.788

-36.735

Toelichting op de tabel
Baten

De baten van het product veilig bestaan uit opbrengsten van derden, (met name legesopbrengsten uit het verlenen van horeca- en evenementenvergunningen en een aantal subsidies van het rijk.

Lasten

De lasten bestaan uit bestrijding woonoverlast gemeentelijk cameratoezicht en werkzaamheden voor het programma Veilig Ondernemen, bevorderen Veiligheidsbeleving, stadsmariniers, terugdringen high impact crimes, bestrijden woninginbraken, beleid en uitgeven evenementen- en horecavergunningen, tegengaan ondermijnende criminaliteit en aanpak jeugdoverlast. Aan de RET wordt een subsidie verstrekt voor de inzet van OV surveillanten.  

Reserves

Er wordt in 2016 € 55 onttrokken aan het specifiek veiligheidsprogramma uit de reserve Wijkgericht werken, die ingevlochten is vanuit de voormalige deelgemeenten. De rest van de bestemmingsreserve Wijkveiligheid € 673 wordt onttrokken ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid in de wijken. In de meeste wijken zijn de ontwikkelingen positief. Tegelijkertijd toont het wijkprofiel dat in sommige wijken de ontwikkelingen minder positief en zelfs in sommige wijken negatief zijn. In de meest kwetsbare wijken continueren wij de intensieve inzet in deze wijken. De wijken die onder het gemiddelde veiligheidsniveau van 100 scoren en gezakt zijn in de meting van 2016 krijgen extra aandacht. De verbeteringen worden in de loop van 2017 in co-creatie met de inwoners van de wijken voorbereid, waarna uitvoering in 2018 plaatsvindt. We richten ons hierbij onder andere op woonoverlast, overlastsituaties in de buitenruimte en overlastgevende personen. De wijken die op dit moment de meeste aandacht vragen zijn Pendrecht, Oude Noorden en Oud-Crooswijk.

Toelichting meerjarig verloop

In 2017 is het budget eenmalig hoger als gevolg van uitvoering Plan Oost en financiering focusaanpak Bospolder-Tussendijken. Verder is er vanaf 2017 een verhoging van de subsidie aan de RET voor de OV surveillanten. Meerjarig daalt het budget vanwege de invulling van de bezuiniging op de organisatie en de afbouw van het budget voor Bospolder-Tussendijken.