Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Handhaven wet- en regelgeving

Totaal baten

18.376

5.242

1.660

1.660

1.660

1.660

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.870

3.580

0

0

0

0

Opbrengsten derden

14.484

1.662

1.660

1.660

1.660

1.660

Overige baten

23

0

0

0

0

0

Totaal lasten

50.268

59.471

58.087

56.876

55.579

55.437

Apparaatslasten

51.852

51.609

50.901

50.319

48.619

48.589

Inhuur

5.795

5.089

3.072

2.654

2.633

2.633

Overige apparaatslasten

2.034

2.520

2.499

2.412

2.433

2.403

Personeel

44.023

44.000

45.331

45.253

43.553

43.553

Interne Lasten

-6.064

3.802

3.056

2.199

2.099

2.054

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

11.422

12.763

10.957

10.100

9.999

9.955

Overige doorbelastingen

-17.486

-8.960

-7.901

-7.901

-7.901

-7.901

Programmalasten

4.479

4.059

4.129

4.358

4.862

4.794

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

3.372

3.428

3.425

3.440

3.453

3.761

Kapitaallasten

183

321

409

398

387

376

Overige programmalasten

925

311

296

521

1.022

657

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-31.891

-54.229

-56.427

-55.216

-53.919

-53.777

Resultaat

-31.891

-54.229

-56.427

-55.216

-53.919

-53.777

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit opbrengsten van huisvuil- en andere bestuurlijke boetes, zoals boetes voor wildplassen, afval op straat gooien en hondenpoep. Daarnaast zijn er legesopbrengsten uit het verlenen van horeca- en evenementenvergunningen.

Lasten

De lasten bestaan grotendeels uit de personeelskosten van de stadswachten die verantwoordelijk zijn voor onder meer het wijkgerichte toezicht, naleving van drank- en horeca- en taxiwetgeving, de pandenaanpak voor bestrijding woonoverlast, het toezicht op de Maastunnel, het gemeentelijk cameratoezicht, beveiliging van gemeentelijke gebouwen en de brug- en sluiswachters.

Reserves

Er zijn geen geraamde toevoegingen of onttrekkingen ten laste of ten gunste van dit product.

Toelichting meerjarig verloop

De totale baten dalen tussen 2015 en 2017. Dit heeft twee oorzaken. Vanaf 2016 worden de opbrengsten uit fiscale naheffingen begroot bij het product Parkeren. Verder vervalt de vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor brug- en sluiswachters per 1 januari 2017. Dit is reeds in de begroting 2015 verwerkt. Hierdoor dalen respectievelijk de opbrengsten derden en bijdragen rijk- en medeoverheden. Vanaf 2017 is het meerjarig verloop van de baten stabiel.

De totale lasten laten ook een daling zien vanaf 2018, voornamelijk door lagere concernbrede bedrijfsvoeringskosten die worden toegerekend aan dit product. In 2017 en 2018 stijgen de personeelskosten incidenteel door inzet voor Plan Oost en de nota “Rotterdam, een schone stad”.