Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Stedelijke bereikbaarheid

Totaal baten

4.994

4.152

1.584

1.584

1.554

1.554

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.026

2.798

210

210

210

210

Opbrengsten derden

1.990

1.354

1.374

1.374

1.344

1.344

Overige baten

-22

0

0

0

0

0

Totaal lasten

20.743

22.497

17.554

16.464

15.474

15.225

Apparaatslasten

6.861

8.516

9.006

8.905

8.869

8.859

Inhuur

127

1.355

1.717

1.690

1.690

1.690

Overige apparaatslasten

225

232

251

250

250

250

Personeel

6.509

6.929

7.038

6.964

6.929

6.918

Interne Lasten

44

381

-3.094

-3.605

-3.637

-3.651

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

2.911

3.352

3.316

3.075

3.101

3.087

Overige doorbelastingen

-2.867

-2.972

-6.411

-6.680

-6.737

-6.737

Programmalasten

13.838

13.601

11.642

11.164

10.241

10.016

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

274

0

0

0

0

0

Kapitaallasten

7.750

7.768

7.701

7.692

7.186

6.084

Overige programmalasten

5.704

5.832

3.941

3.472

3.054

3.933

Subsidies en inkomensoverdrachten

110

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-15.749

-18.345

-15.970

-14.880

-13.919

-13.670

Onttrekking aan reserves

1.672

2.112

550

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

866

1.486

550

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

0

626

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

720

0

0

0

0

0

Intensivering Buitenruimte (449)

87

0

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

924

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

924

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

177

0

0

0

0

0

C2000-systeem

177

0

0

0

0

0

Resultaat

-14.824

-16.233

-15.420

-14.880

-13.919

-13.670

Toelichting op de tabel
Baten

 De baten dalen substantieel na 2016 omdat de bijdrage vanuit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor de inzet van A13/A16 ophoudt. Daarnaast stoppen ook de bijdragen voor Dynamisch Verkeersmanagement en de rijksmiddelen Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten  en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, zoals het jaarlijks vervangen van verkeerslichtinstallaties, exploitatie van Parkeer Geleiding en projecten o.a. voor het beter benutten van het bestaand netwerk. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen. De lasten dalen doordat een aantal overheidssubsidies stoppen, zoals genoemd onder de baten.

Reserves
De reserves laten ten opzichte van 2016 een daling zien omdat in 2017 alleen een onttrekking plaatsvindt uit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) voor het project buitenruimte Hoek van Holland. In 2016 vindt een onttrekking plaats voor het project A16, de Harwichtknoop en de Planstudie 3e Stadsbrug

Toelichting meerjarig verloop

De lasten laten meerjarig een daling zien ten opzichte van 2016. In 2016 hebben incidentele positieve bijstellingen plaatsgevonden van budget voor onder andere aantrekkende markt, projecten die gefinancierd worden uit middelen Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit.