Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Parkeren

Totaal baten

67.992

88.343

85.890

86.496

86.072

85.961

Bijdragen rijk en mede-overheden

-43

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

68.029

88.343

85.890

86.496

86.072

85.961

Overige baten

7

0

0

0

0

0

Totaal lasten

56.222

73.758

69.751

69.655

69.086

68.946

Apparaatslasten

6.205

12.870

12.165

11.196

11.157

11.157

Inhuur

169

2.565

1.065

164

160

160

Overige apparaatslasten

422

764

803

764

769

769

Personeel

5.614

9.542

10.297

10.267

10.228

10.228

Interne Lasten

39.120

43.065

40.375

39.770

39.724

39.695

Beleidspecifiek vastgoed

19.501

20.478

16.876

16.668

16.594

16.576

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.765

2.800

2.959

2.582

2.610

2.598

Overige doorbelastingen

17.854

19.787

20.540

20.520

20.520

20.520

Programmalasten

10.896

17.823

17.211

18.690

18.206

18.095

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

2.845

4.608

5.055

5.055

5.055

5.055

Kapitaallasten

4.776

4.865

4.578

3.457

2.991

446

Overige programmalasten

3.275

8.247

7.476

10.076

10.057

12.491

Salarislasten WSW en WIW

0

103

103

103

103

103

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

11.771

14.585

16.139

16.841

16.986

17.015

Onttrekking aan reserves

15.861

30

30

30

30

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

15.831

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

30

30

30

30

30

0

Toevoeging aan reserves

12.560

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

12.560

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

80

25.080

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

0

25.000

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

80

80

0

0

0

0

Resultaat

15.151

39.695

16.169

16.871

17.016

17.015

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit de inkomsten vanuit straat- en garageparkeren (06-parkeren, vergunningen, abonnementen, bezoekersregeling, parkeerautomaten e.d.) en fiscale naheffingen.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van overhead en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de inzet voor straatparkeren,  exploitatie en beheer van parkeergarages en fiscaal handhaven.

Reserves

Door de opheffing en vrijval van de bestemmingsreserve Parkeerfonds in 2016 vinden er vanaf 2017 geen onttrekkingen en/of toevoegingen aan de bestemmingsreserves meer plaats.

Toelichting meerjarig verloop

Het meerjarig verloop laat een vrij constant beeld zien.