Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Duurzame mobiliteit

Totaal baten

35.758

52.315

177.120

45.728

11.426

11.528

Bijdragen rijk en mede-overheden

4.953

10.395

247

540

46

46

Opbrengsten derden

34.750

41.920

176.872

45.188

11.381

11.482

Overige baten

-3.945

0

0

0

0

0

Totaal lasten

46.671

68.866

193.676

62.987

24.855

24.164

Interne Lasten

10.417

9.447

5.932

3.594

2.153

2.153

Overige doorbelastingen

10.417

9.447

5.932

3.594

2.153

2.153

Programmalasten

36.254

59.419

187.744

59.393

22.702

22.011

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

12.417

26.854

89.159

22.510

5.254

5.254

Kapitaallasten

2.805

3.015

2.906

3.325

3.539

3.418

Overige programmalasten

20.712

29.551

95.699

33.577

13.908

13.340

Subsidies en inkomensoverdrachten

321

0

-19

-19

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-10.913

-16.551

-16.556

-17.259

-13.428

-12.637

Onttrekking aan reserves

553

1.694

1.826

2.209

164

164

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

0

1.000

412

0

0

0

Bestemmingsreserve Citylab

0

48

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

174

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

267

521

1.289

2.084

39

39

Bestemmingsreserve ISV-3

12

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

100

125

125

125

125

125

Resultaat

-10.360

-14.857

-14.730

-15.050

-13.264

-12.473

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben voornamelijk betrekking op de uitvoering van het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn. De uitvoering van dit project vindt plaats in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De programmalasten hebben betrekking op uitgaven voor luchtkwaliteit projecten zoals de milieuzone, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer, verkeersveiligheid. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen.

Reserves

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden o.a. ingezet voor Verkeersveiligheid en Citylab

Toelichting meerjarig verloop

De stijging en daling (2017 / 2018) van de baten en lasten wordt veroorzaakt door het uitvoeringsritme van het project Hoekse Lijn. Volgens de huidige inzichten wordt het project in 2018 opgeleverd. De baten en lasten die in 2018 en 2019 zijn geraamd, betreffen nagekomen kosten en ontvangsten in verband met de financiële afwikkeling van dit project.