Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Veilig

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke Overhead

0

-439

-761

-810

-779

Verlagen omslagrente van 3,5 naar 3%

0

1

1

0

0

Overige technische wijzigingen

-64

-759

-53

43

65

Totaal

-64

68

-2.173

-767

-714

Toelichting technische mutaties
Generieke overhead (van € 0 tot - € 779)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting.

Aanpassing omslagrente (van € 0 tot € 0)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € 1 in 2017 en 2018 aan rentelasten/rentebaten verwerkt.

Overige technische wijzigingen (van € -64 tot € 65)

Overige technische wijzigingen betreffen diverse kleine mutaties binnen het product Veilig.