Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 1. Cluster Maritiem
 2. Cluster Clean Tech
 3. Cluster Medisch en Zorg
 4. Cluster Food
 5. Werklocaties
 6. Innovatie Smart City
 7. Accountmanagement MKB en Dienstverlening Ondernemers
 8. Warenmarkten
 9. Roadmap Next Economy
Toelichting prioriteiten
Cluster Maritiem

In 2017 geeft de gemeente vervolg aan versterking van het maritieme cluster, wat één van de hoofddoelstellingen is van de concern brede Stedelijke Agenda Haven. De vijf programmalijnen zijn nu bepaald; (1) maritieme zakelijke diensten (2) commodity trading (3) hoofdkantoorfuncties logistieke bedrijven (4) scheepsbouw & offshore en (5) innovatie in transport, logistiek, chemie en energie. De algehele coördinatie van het concern brede havendossier ligt voor een belangrijk deel bij het cluster maritiem.

Cluster Clean Tech

Met het Havenbedrijf Rotterdam, Innovation Quarter, Rotterdam Partners, Deltalinqs, iTanks en Clean Tech Delta geeft de gemeente een impuls aan innovatieve projecten en businesscases van marktpartijen uit de regio. Het gaat om projecten die bijdragen aan de transitie naar de nieuwe economie en een hefboom zijn voor publieke beleidsvorming en flankerende maatregelen.

Cluster Medisch en Zorg

De ambitie voor 2017 is dat Rotterdam in 2030 een zeer vitale stad is waar kwaliteit van leven en gezonde leefstijl vanzelfsprekend zijn. Dit vindt vanuit economisch perspectief plaats langs drie programmalijnen:    

 • Bredere samenwerking in de regio en binnen het Medical Delta, met als prioriteiten in 2017 een Life Science en Health Consortium voor de regio opgezet door ondernemers uit de regio voor de ondernemers in de regio, de realisatie Health Hub; een volledige verdieping in de Rotterdam Science Tower waar ruimte is voor startende ondernemers, community building, testen en showcases.
 • Betere experimenteerruimte en groter innovatief vermogen. Hierbij ligt de prioriteit in het verder ontwikkelen van de huidige activiteiten zoals de Health Innovation Challenge met daarbij extra aandacht voor crossovers met Food en Smart City.
 • Inzet op beter gekwalificeerd en bij de (markt)vraag passend personeel, door de focus te leggen op het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorgaanbieders en overheid. Met het zorgpact is daar een eerste aftrap voor gegeven. In 2017 volgt de concrete uitwerking.
Cluster Food

Speerpunten binnen het cluster Food zijn het verkrijgen van een betere aansluiting van bedrijven en onderwijsinstellingen op de arbeidsmarkt en het creëren van nieuwe werkgelegenheid door middel van het aantrekken van nieuwe bedrijven en investeerders. De internationale marketing van de innovatieve regio op weg naar een duurzame economie is een sterke troef om internationale bedrijven aan te trekken. De inzet van de gemeente is gericht op:

 • Stimulering van publiek-private samenwerking waarbij kennisinstellingen, bedrijven en overheden gezamenlijk de weg naar de nieuwe duurzame economie inslaan. Het Institute For Transition is een  voorbeeld van deze triple helix samenwerking
 • Uitvoering van concrete projecten door de gemeente,  zoals de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard, de herstructurering van de Groothandelsmarkt in relatie tot de omgeving in de Spaanse Polder, samenwerking tussen de gemeentelijke diensten op het gebied van arbeidsmarkt en werkgelegenheid en projecten die gericht zijn op voeding en gezondheid
 • Regionale samenwerking om een aantrekkelijke topregio te blijven. Participatie in de Greenport organisatie is daarbij van belang.
Werklocaties

De gemeente richt zich op een gebiedsgerichte aanpak van winkels, kantoren en bedrijventerreinen. Met stakeholders werkt de gemeente aan versterking van toekomstbestendige gebieden en van transformatie van winkelgebieden zonder toekomstbestendig perspectief. Binnen de winkelaanpak blijft de gemeente intensief inzetten op de vitaliteit van de Boulevard Zuid, Noorderboulevard, Plein 1953 en West-Kruiskade. De gemeente stimuleert de ontwikkeling van winkelgebieden met toekomstperspectief. Bij winkelgebieden zonder toekomstperspectief gaat de gemeente deontwikkeling van extra m2 winkels tegen en faciliteert de gemeente transformatie van winkelpanden. Verder wil de gemeente 120.000 m² kantorentransformatie in de gemeente Rotterdam voor 1 november 2017. Conform het Convenant Aanpak Kantoren 2016 – 2020 ligt de nadruk op het onderling verband van gebouwen in een gebied. De ambitie is om samen met de markt voor 2020 450.000 m2 kantoren te transformeren of te upgraden. Tevens evalueert de gemeente de voortgang van de pilots Anders Geregeld en Blending010 en rondt de gemeente de inventarisatie naar de behoeften van ondernemers op Bedrijventerreinen af

Innovatie en de Smart City agenda

Innovatie en digitalisering zijn belangrijke verbindende schakels tussen de clusters. Het Smart City Rotterdam-programma is een paraplu om de innovatieve opgaven voor onze regio te ondersteunen. Die opgaven zijn ondersteunend en vormen de randvoorwaarden voor de economische transitie en de economische groei.

Accountmanagement MKB en Dienstverlening Ondernemers


Accountmanagement MKB & Instellingen
Het MKB accountmanagement zoekt de belangrijke bedrijven in de stad op, brengt in beeld wat er leeft bij de bedrijven in de stad en gebruikt de kennis van bedrijven om de dienstverlening te verbeteren. Deze kennis wordt ook gebruikt om gemeentelijke procedures, beleid en projecten aan te scherpen en effectiever te maken. Daarnaast ondersteunt de gemeente netwerken actief om de samenwerking tussen ondernemers te versterken en cross-overs tussen bedrijven uit verschillende sectoren te stimuleren. Primair richt het accountmanagement op de sectoren: zakelijke dienstverlening, medisch & zorg, ICT & creatieve bedrijven, haven & maritieme dienstverlening en horeca, retail & leisure.

Rotterdam Partners (RP) voert het accountmanagement en het current investor development op de grote en middelgrote internationale bedrijven uit). Hierbij heeft RP specifieke aandacht voor (internationale) handelsbevordering, expats etcetera.

Bedrijfscontactfunctionarissen
De bedrijfscontactfunctionarissen (BCF) zijn het eerste en vaste aanspreekpunt voor de besturen van de Rotterdamse ondernemersverenigingen. Zij richten zich hierbij op de verenigde ondernemers in winkelgebieden en op bedrijventerreinen. Ondernemers kunnen bij ‘hun’ BCF terecht voor alle kwesties die met ondernemen en economische ontwikkeling te maken hebben. De BCF is hierbij ook de schakel naar de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. De gemeente bevordert onderlinge netwerkvorming met een aantal bijeenkomsten.

Ondernemersbalie gemeente Rotterdam
De Ondernemersbalie is het gemeentelijke loket voor de Rotterdamse ondernemer. Zowel gevestigde als (pre)startende ondernemers kunnen bij deze balie terecht voor advies en informatie over ondernemerschap. De balie is bereikbaar via de telefoon (14010 doorschakeling), internet, email en facebook, maar vooral ook persoonlijk. De fysieke balie is gevestigd in het gebouw van de Kamer van Koophandel (KvK) op het Ondernemersplein. Dit ondernemersplein is een fysieke ruimte binnen het gebouw van de KvK, waar startende én gevestigde ondernemers terecht kunnen voor advies en informatie over ondernemerschap, digitale producten en diensten, contacten met publieke en private dienstverleners en ontmoetingen met andere ondernemers en professionals. De realisatie van het ondernemersplein als ontmoetingsplaats voor ondernemers is nog in de ontwikkelfase

Case-management
Constateert de gemeente frequent belemmeringen in de gemeentelijke organisatie of in procedures voor ondernemers, dan start het case-management om een structurele oplossing te realiseren.

Warenmarkten

Binnen het product Economie bepaalt de gemeente  het beleid voor markten. Toezicht en uitvoering valt onder het product Markten. Voor 2017 staan voor het product Markten diverse zaken in de schijnwerpers. Belangrijk is de herinrichting van de markt op de Binnenrotte die in 2017 gereed is.
Belangrijk onderwerp is de evaluatie van de pilots voor verzelfstandiging van de markten in Rozenburg, Hoek van Holland en Overschie. Begin 2017 legt de gemeente de besluitvorming over de pilots voor aan de gemeenteraad. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie bepaalt de gemeente of verzelfstandiging voor meerdere Rotterdamse markten een optie is voor de verbetering - in de ruimste zin van het woord - en daarmee voor het toekomstbestendig maken van de markten. Als er daadwerkelijk overgegaan wordt tot verzelfstandiging, start in de eerste helft van 2017 de contractuele, personele en organisatorische voorbereiding van deze verzelfstandiging van de markten.
De maatregelen voor de langere termijn uit het Meerjarenperspectief krijgen in 2017 een verdere uitwerking, maar er moet dan eerst duidelijkheid zijn over de verzelfstandiging van markten.

Ten aanzien van de intensivering aanpak vervuilers en het tegengaan van illegaal afval zijn tijdens de voorjaarsretraite 2016 diverse acties – zoals die zijn opgenomen in de Nota Schoon – geaccordeerd.
Deze acties zullen in 2016 en 2017 worden geëffectueerd

Innovatie/ Next Economy

Rode draad in het innovatiedossier is de versterking van het innovatie ecosysteem en daarmee de economische hoofdstructuur van (regio) Rotterdam zodat het voor innovatieve bedrijven vanzelfsprekend wordt om zich in onze stad of haven te willen vestigen. De afgelopen jaren is ons innovatie ecosysteem - waarin o.a. startups, scale-ups, incubators, corporates, investeerders, studenten, hogescholen, universiteiten, Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Partners, Innovation Quarter en de gemeente samenwerken -flink verbeterd waardoor we deze (door)groei kunnen stimuleren en faciliteren.,et in het hart vijf grote innovatiehubs: Erasmus Center for Entrepreneurship, RDM Rotterdam, Erasmus MC Incubator, YES!Delft en, sinds 2015, met CIC als sluitstuk. In samenwerking met deze innovatiehubs vormt de stichting Venture Café via haar programmering de verbindende schakel naar partijen als corporates, investeerders, (semi)-publieke organisaties en dienstverleners. Rotterdam is hierdoor thuisbasis voor steeds meer jonge bedrijven die werken aan aansprekende innovaties. Daarnaast ligt de focus ook op de transitie naar de nieuwe economie. Hierop anticiperend is de MRDH eind 2015 gestart met de ontwikkeling van een langetermijnstrategie en actieprogramma (“Roadmap Next Economy”). Langs een vijftal transitiepaden (Digital Gateway, Smart Energy Delta, Circular Economy, Entrepreneurial Region en Next Society) wordt een handelingsperspectief geschetst voor de transitie van de regionale economie, gekoppeld aan een beperkt aantal schaalbare projecten die leiden tot systeemdoorbraken waarmee de productiviteit, veerkracht en concurrentiekracht van de regionale economie worden vergroot. Rotterdam vervult als initiatiefnemer van de Roadmap Next Economy een actieve rol in dit proces. De MRDH beoogt de Roadmap november 2016 af te ronden.

Nieuwe beleidsinitiatieven
Ondersteuning van nieuwe financieringsinitiatieven van partners

De gemeente ondersteunt private initiatiefnemers van het financieringsinstrumentarium voor het MKB, zoals kredietunies met kennis, het organiseren van informatiebijeenkomsten en incidenteel met een kleine financiële bijdrage in de opstart.

Standplaatsen Foodtrucks

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid voor een standplaatsenbeleid voor Foodtrucks. De ambitie is om in 2017 op meerdere plekken in de stad locaties beschikbaar te maken voor deze specifieke categorie standplaatshouders.

Alternatieve financieringsvormen en fondsen

In 2015 is het ‘speelveld’ van de alternatieve financieringsmogelijkheden voor (MKB) ondernemers (zoals informal investors, kredietunies etcetera) in beeld gebracht. Samen met Rotterdam Partners, private partijen en het ministerie van Economische Zaken werkt de gemeente aan een Rotterdams investeringsplatform. Ook treedt de gemeente soms op als investeerder in innovatieve fondsen (zoals IQ-Fonds, Uniq en Icos).

Cambridge Innovation Centre (CIC) & Venture Café

Conform het raadsbesluit van 26 november 2015, is de leningovereenkomst met CIC uitgewerkt. Ter beheersing van de gemeentelijke risico’s wordt de lening in tranches verstrekt waarbij tussentijds wordt getoetst of CIC zich conform verwachting ontwikkelt. De gemeente heeft op basis van de eerste resultaten van de sinds september 2015 geopende betaspace in het Groothandelsgebouw vastgesteld dat CIC aan de gemeentelijke voorwaarden heeft voldaan voor de eerste tranche. Zo heeft CIC een aanzuigende werking op partijen in en buiten de stad. Per 1 september 2016 zijn er 20 startups, 13 sole proprietors (eensmanszaken), 5 scaleups, 3 venture capital investeerders en 12 corporates gehuisvest. De diversiteit in het type bedrijf en werkgebied laat zien dat het gewenste innovatieve ecosysteem zich aan het ontwikkelen is. De non-profit zusterorganisatie Stichting Venture Café moet met laagdrempelige programmering de bij innovatie betrokken spelers in de regio Rotterdam verbinden en versterken. Met wekelijkse workshops, themabijeenkomsten, ontmoetingen etcetera worden startups, scale-ups, corporates, investeerders, innovatiehubs (Erasmus Centre for Entrepeneurship, RDM Rotterdam, Yes!Delft, PortXL, BlueCity010 etc.), studenten, MKB bedrijven, kennisinstellingen en overheden worden deze bij elkaar gebracht. 

Lopende beleidsinitiatieven

Met het kader Stedelijke Ontwikkeling, de Visie Werklocaties, de Horecanota, het Hotelkader en het Meerjarenperspectief en Uitvoeringsprogramma Warenmarkten 2013-2017 ‘staat’ het ruimtelijk economisch beleid. Vanuit de projecten en praktijk in de clusters, zoals het project Versnelling Economische Transitie, wordt input geleverd voor beleidsdossiers waaronder de Roadmap Next Economy.

Herziening Detailhandelsnota

Na de update van Detailhandelsnota in 2016 staat vaststelling in het college gepland voor de eerste maanden van 2017.

De Visie Werklocaties

De gemeente stelt in 2017 de visie Werklocaties vast, deze vervangt de  vigerende Visie Werklocaties Rotterdam 2030 (uit 2008).

De Horecanota

De gemeente heeft de horecanota in 2016 geactualiseerd. Voor 2017 staat de actualisatie van de horecagebiedsplannen gepland.

Hotelkader

In 2017 evalueert de gemeente de werking van het hotelkader.

Het Meerjarenperspectief en Uitvoeringsprogramma Warenmarkten 2013-2017
De gemeente werkt de maatregelen voor de langere termijn uit het Meerjarenperspectief in 2017 verder uit, maar hiervoor is duidelijkheid nodig over de verzelfstandiging van markten Rozenburg, Hoek van Holland en Overschie. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie bepaalt de gemeente of verzelfstandiging voor meerdere Rotterdamse markten een optie is voor de verbetering - in de ruimste zin van het woord - en daarmee voor het toekomstbestendig maken van de markten. Na besluitvorming over verzelfstandiging start, indien positief wordt besloten, de eerste helft van 2017 de contractuele, personele en organisatorische voorbereiding van deze verzelfstandiging van de markten.
Daarbij betreft de gemeente onder meer de effecten van de toewijzing van marktplaatsen aan kooplieden in combinatie met de branchering voor ogen

Indicatoren
 • Transformatie van 120.000 m² kantooroppervlakte (collegetarget)
 1. € 800 mln investeringen in de sterke clusters
 2. Verbetering van de dienstverlening aan ondernemers
 3. Voldoen aan de vraag naar arbeid
Toelichting indicatoren
Transformatie

De gemeente heeft samen met de markt meerdere strategieën ontwikkelt die de leegstand aanpakken. Eén hiervan is het omzetten van (kwalitatief minder goed) vastgoed naar andere functies, oftewel transformatie.

Investeringen in sterke clusters

Ontlokken van € 800 mln aan private investeringen in de sterke clusters om een versnellingsimpuls te geven op weg naar de nieuwe economie. Het project Versnelling Economische Transitie (VET) waarin o.a. wordt samengewerkt met onder meer Innovation Quarter en Rotterdam Partners levert hier een bijdrage aan. Daarnaast wordt in samenwerking met o.a. MRDH en de Provincie Zuid-Hollland ingezet op de inzet van investerings- en subsidiemiddelen (Sofie, EFRO, Icos, etc.).

Verbetering van de dienstverlening aan ondernemers

Het accountmanagement brengt in beeld wat er leeft bij de bedrijven in de stad (signalering) en faciliteert deze partners worden waar mogelijk. De bedrijfscontactfunctionarissen doen ditzelfde bij de ondernemersverenigingen in de stad. Als accountmanagement of bedrijfscontactfunctionarissen voor ondernemers belemmeringen in de organisatie of procedures signaleren, dan pakt casemanagement deze structureel aan. Het aantal cases is hierbij afhankelijk van de geconstateerde structurele knelpunten.
Dienstverlening krijgt voor de individuele startende of gevestigde ondernemer daarnaast vorm via de Ondernemersbalie. Er is een groot aantal contacten per jaar via telefoon, internet en baliecontact. Ook zet de gemeente in op evenementen als startersavonden, voorlichting over belastingen aan starters enzovoorts. Er blijft aandacht voor administratieve lastenverlichting.

Voldoen aan de vraag naar arbeid

Samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen werkt de gemeente aan specifieke arbeidsmarktopgaven in de sectoren die binnen onze economische clusteraanpak vallen. De gemeente faciliteert en stimuleert waar nodig clusternetwerken waar deze ondernemers, samen met het onderwijs en de overheid, deze vraagstukken kunnen oplossen.