Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Markten

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

88

94

93

94

Personeelskosten markten

340

337

334

334

334

Totaal

340

425

428

427

428

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van € 0 tot € 94)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting.

Personeelskosten markten (van € 340 tot € 334)

Bij de toewijzing van de formatie en loonkosten van Toezicht en Handhaving aan de afzonderlijke producten Markten, Parkeren, Handhaven wet- en regelgeving is meerjarig een omissie opgetreden. De formatie is juist toebedeeld, maar het corresponderende loonkostenbudget niet. Hierdoor is er op een mismatch ontstaan op productniveau. Er is een technische wijziging doorgevoerd om het loonkostenbudget in lijn te brengen met de formatie. Deze begrotingswijziging is neutraal tussen de producten. De huidige formatie binnen het team Markten (15 fte) is op dit moment volledig bezet. Er is dus geen sprake van een onderbesteding op de loonkosten.​