Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Economie

Totaal baten

1.081

1.754

4

4

4

4

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.464

0

0

0

0

0

Financieringsbaten

72

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

-455

1.754

4

4

4

4

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

26.231

23.511

22.424

22.133

20.552

20.999

Apparaatslasten

3.910

4.363

4.436

4.440

4.370

4.362

Inhuur

39

250

224

224

224

224

Overige apparaatslasten

144

145

168

168

168

168

Personeel

3.726

3.968

4.044

4.048

3.978

3.971

Interne Lasten

2.976

2.816

2.748

2.666

2.679

2.672

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.744

1.838

1.755

1.646

1.659

1.652

Overige doorbelastingen

1.231

977

993

1.020

1.020

1.020

Programmalasten

19.345

16.333

15.241

15.028

13.503

13.965

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

414

6.522

6.573

6.326

5.309

5.768

Kapitaallasten

249

206

214

267

270

273

Overige programmalasten

9.170

150

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

9.513

9.455

8.454

8.434

7.924

7.924

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-25.150

-21.757

-22.420

-22.130

-20.548

-20.995

Onttrekking aan reserves

5.593

2.117

1.174

1.059

0

0

Bestemmingsreserve Citylab

0

153

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Economie gebieden

158

167

212

212

0

0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

137

35

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Infrastructuur

1.500

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

1.998

858

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Kansenzones

1.800

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

258

600

505

0

0

Bestemmingsreserve WerkLocaties

0

646

362

342

0

0

Toevoeging aan reserves

3.084

1.254

1.122

1.188

462

0

Bestemmingsreserve WerkLocaties

1.500

0

0

0

0

0

Kredietrisicoreserve

1.584

1.254

1.122

1.188

462

0

Vrijval reserves

42

1.254

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Economie gebieden

42

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

1.254

0

0

0

0

Resultaat

-22.599

-19.640

-22.368

-22.259

-21.010

-20.995

Toelichting op de tabel
Baten

Niet van toepassing

Lasten

De start van ICF 3 is door faillissement van één van de beoogde participanten aan het ICF vertraagd. Beoogde start is in 2017. Voor 2016 is hiervoor nog € 10 voor kapitaallasten in de begroting opgenomen en vanaf 2017 meerjarig € 120.  Hierdoor valt in de  begroting in 2016 € 150k vrij. Door de gehanteerde lagere omslagrente valt meerjarig € 40 per jaar vrij.

Reserves

De begrote dotatie van € 1,25 mln in 2016 en daarna resp. € 1,12 mln, € 1,19 mln en € 462 betreft de bijdrage aan de Reserve Kredietrisico voor de lening aan het Cambridge Innovation Center.

De totale onttrekking van € 2,98 mln aan de beschikbare reserves voor 2016 is bestemd ter financiering van verschillende projecten binnen het product Economie. Voor 2017 en 2018 is dit respectievelijk € 962 en € 847.

Toelichting meerjarig verloop

De begroting op het product Economie kent een licht neerwaarts verloop en wordt met name veroorzaakt door uitputting van reserves en de eindigheid van dotaties aan de kredietrisicoreserve.