Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Onderwijshuisvesting

Totaal baten

3.509

990

190

190

190

190

Bijdragen rijk en mede-overheden

1

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

1.343

990

190

190

190

190

Overige baten

2.164

0

0

0

0

0

Totaal lasten

69.480

71.146

71.072

76.981

77.089

77.084

Apparaatslasten

1.374

1.645

1.661

1.658

1.662

1.659

Inhuur

15

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

36

60

60

60

60

60

Personeel

1.322

1.585

1.601

1.598

1.602

1.599

Interne Lasten

56.282

64.911

65.210

65.162

65.166

65.164

Beleidspecifiek vastgoed

52.086

60.598

61.023

61.023

61.023

61.023

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

651

659

593

545

549

547

Overige doorbelastingen

3.545

3.654

3.594

3.594

3.594

3.594

Programmalasten

11.824

4.589

4.201

10.161

10.261

10.261

Financieringslasten

10

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

10.054

2.386

2.536

6.129

2.629

2.629

Kapitaallasten

11

0

0

0

0

0

Overige programmalasten

-547

-1.992

-2.529

-163

3.437

3.437

Sociale uitkeringen

274

318

318

318

318

318

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.023

3.877

3.877

3.877

3.877

3.877

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-65.972

-70.156

-70.882

-76.791

-76.899

-76.894

Onttrekking aan reserves

0

0

0

3.500

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

0

3.500

0

0

Resultaat

-65.972

-70.156

-70.882

-73.291

-76.899

-76.894

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan met name uit opbrengsten in het kader van de regeling verhuur en medegebruik van onderwijspanden.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit de huurlasten voor Onderwijshuisvesting.

Reserves

Conform de Kadernota 2016 is er incidenteel € 3,5 mln beschikbaar gesteld voor het gymnasium op zuid. De reserve is gevormd om de beoogde locatie (Poortgebouw van het Zuiderziekenhuis) te transformeren naar huisvesting van het gymnasium op Zuid.

Toelichting meerjarig verloop

De daling in de baten wordt veroorzaakt doordat de regeling verhuur en medegebruik na 2016 stopt.
De stijging in de lasten is ter dekking van huurlasten die samenhangen met de extra investering in onderwijshuisvesting.