Prioriteiten en indicatoren

 • Versterking cultureel klimaat
 • In uitvoering brengen van het cultuurplan 2017-2020
 • Verhogen van de cultuurdeelname door Rotterdammers
 • Verdere ontwikkeling en uitvoering van de strategische beleidsdossiers:
  • Publieksbereik
  • Cultuureducatie en talentontwikkeling
  • Creatieve industrie
  • Evenementenbeleid
  • Collectie- en ontzamelbeleid
  • Nieuwe financieringsvormen
  • Bibliotheekbeleid en Lokaal Mediabeleid
Toelichting prioriteiten
Versterking cultureel klimaat

Het gemeentebestuur wil omwille van een sterk cultureel klimaat optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaat de gemeente meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen en de creatieve industrie behoren tot cultuur. Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, het lokaal mediabeleid, vrijetijdsbeleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan. Voor de uitvoering van dit beleid krijgen diverse culturele organisaties meerjarige subsidies. Daarnaast zijn er diverse subsidieregelingen voor de uitvoering van eenmalige projecten. Per jaar ontvangt de gemeente ongeveer 900 subsidieverzoeken en krijgen ongeveer 650 aanvragers subsidie.

De uitvoering van het beleid kent vier pijlers: van stadsbewoners tot wereldtoneel, van artistieke verdieping tot maatschappelijke toepassing. Wetende dat economie, politiek, maatschappelijke trends en cultuur elkaar continu wederzijds beïnvloeden, is de rol van de gemeente te zorgen dat de vier pijlers in evenwicht zijn en elkaar versterken voor een bloeiend cultureel leven en een veerkrachtige, aantrekkelijke stad. De gemeentelijke strategische doelen daarbij zijn voor de komende jaren:

 • Creëren van experimenteerruimte. De stad is een atelier en laboratorium, waarin stadsbewoners zich creatief kunnen ontwikkelen, kunstenaars nieuwe denkrichtingen kunnen openen en waarin verbeeldingskracht wordt ingezet voor stedelijke opgaven en innovatie. De gemeente mobiliseert de kunstsector en creatieve industrie actief en gericht om mee te werken aan de grote uitdagingen van de stad. In het bijzonder is de energie gericht op creatieve bijdragen aan vraagstukken in zorg, onderwijs, duurzaamheid en city marketing.
 • Veerkracht. Ongeacht trends of tegenwind, geen van de vier hiervoor genoemde pijlers mag sneuvelen. De gemeente stimuleert daarom zelfstandigheid en ondernemerschap van instellingen, kunstenaars en initiatiefnemers. Zij ontwikkelt nieuwe samenwerkingen en samenwerkingsvormen met het Rijk, het bedrijfsleven, particulieren en het maatschappelijk middenveld. Een gezond basisniveau aan collecties, programmering en ontwikkeling is het uitgangspunt in het gemeentelijk handelen op het gebied van kunst en cultuur.
 • Nieuwe verhoudingen. De samenleving wordt ondernemender. Er ontstaan nieuwe allianties, maar er dreigt soms ook uitsluiting. Rotterdam ontwikkelt nieuw internationaal elan en dat biedt kansen. Samen met het culturele veld en de partners daarin gaat de stad daarom werken aan nieuwe vormen van samenwerking, financiering en publieksbereik. De stad schuift iconen naar voren, hijst nieuw talent op het podium en breekt met wat niet meer werkt. Daarbij staat telkens de vraag centraal: worden de vier pijlers zo beter en duurzaam bediend?
Cultuurplan 2017-2020

Ongeveer gelijktijdig met de vaststelling van de begroting 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad het Cultuurplan 2017-2020 aangeboden. Het Cultuurplan is een onderdeel van het subsidiehuis voor kunst en cultuur. Het omvat een reactie van het college op het Cultuurplanadvies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en het besluit van het college over de verdeling van het meerjarige subsidiebudget voor cultuur in de periode 2017-2020.
Speerpunten in het cultuurbeleid 2017-2020 voor de meerjarig gesubsidieerde culturele instellingen zijn (aantoonbare) vergroting en verbreding van het publieksbereik, vernieuwing en innovatie, cultuureducatie en talentontwikkeling, internationale profilering en samenwerking.

Verhogen van de cultuurdeelname door Rotterdammers

Vergroting en verbreding van het publieksbereik ziet het college van burgemeester en wethouders als centrale doelstelling van het cultuurbeleid. Daarbij gaat het niet alleen om het bezoek aan stedelijke culturele voorzieningen maar ook om actieve deelname aan culturele activiteiten in de wijk. Samen met de culturele sector neemt het gemeentebestuur initiatieven om de kennis bij de diverse betrokkenen over het bereiken van nieuw publiek te vergroten. Voorop staat uiteraard de organisatie van activiteiten, programma’s en evenementen die Rotterdammers prikkelen tot deelname.

Verdere ontwikkeling en uitvoering strategische beleidsdossiers Cultuur

De genoemde beleidsdossiers maken deel uit van het lopende cultuurbeleid. Waar beleid nog in ontwikkeling is (zoals bij het collectiebeleid voor de Rotterdamse collecties) doet het college de gemeenteraad in 2017 voorstellen.