Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

In Rotterdam, op landelijk niveau en in andere steden en regio’s in het land zoeken overheden naar andere structuren, nieuwe rolverdelingen en een grotere gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het cultuurbeleid. De huidige Cultuurplansystematiek van het Rijk biedt onvoldoende flexibiliteit, ruimte voor nieuwe initiatieven en innovatie, incentives voor samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het huidige systeem van rijksfinanciering van kunst en cultuur sluit daardoor niet aan bij de culturele ontwikkeling en profilering van steden en regio’s.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de landelijke fondsen voor cultuur, de grote steden en de culturele sector onderzoeken de invoering van een herzien stelsel voor bekostiging van de culturele sector per 2021. Het college gaat ervan uit dat een herzien bekostigingsstelsel bijdraagt aan een verdere versterking van het culturele klimaat in Rotterdam en daarmee aan de aantrekkelijkheid en veerkracht van de stad.

De scheidslijn tussen cultuur en economie is niet altijd scherp te trekken. De creatieve industrie, uiteenlopend van maakindustrie in kleine ateliers en werkplaatsen tot grote ondernemingen op het gebied van ontwerpen, (serious) gaming en creatieve toepassingen van nieuwe technologische ontwikkelingen, is een groeiende, innovatieve bedrijfstak. Het college wil de creatieve sector de komende jaren meer dan voorheen betrekken bij de benadering van stedelijke opgaven. De verbinding tussen de creatieve sector en sectoren als zorg, onderwijs en dienstverlening kan een belangrijke meerwaarde hebben voor de oplossing van de vele stedelijke vraagstukken.    

Interne ontwikkelingen

Publieksbereik is een van de speerpunten in het cultuurbeleid in de periode 2017-2020. Iedere Rotterdammer moet kunnen kennisnemen van en deelnemen aan culturele activiteiten, in het centrum van de stad of in de gebieden daaromheen. Samen met de culturele instellingen werkt het gemeentebestuur aan nieuwe vormen van publieksbenadering om bredere groepen van de bevolking te bereiken en te enthousiasmeren voor deelname aan kunst en cultuur. Ook voor nieuwe kunst- en cultuuruitingen wordt ruimte gecreëerd, via subsidieregelingen en via de podia die de gemeente in de stad ondersteunt. Doel is een aantoonbaar groter en breder publiek in 2020.

Het college wil met het cultuurbeleid bijdragen aan het binden en vasthouden van meer hoogopgeleiden in Rotterdam, zodat de bevolkingssamenstelling in de komende jaren evenwichtiger wordt qua opleidingsniveau.

De veranderende relatie overheid-maatschappij-culturele sector vraagt om een andere opstelling van de gemeente en een nieuwe relatie tussen overheid en bedrijfsleven. Denk aan publiek-private partnerschappen, nieuwe financieringsvormen naast of in plaats van subsidies en sponsoring en co-creatie. De ontwikkeling van de voorwaarden voor deze nieuwe samenwerkings- en financieringsvormen krijgt in 2017 verder vorm.

Kunst en cultuur zijn geen opzichzelfstaande uitingsvormen. Meer dan voorheen wordt de relatie tussen cultuur en andere beleidsterreinen als economie, zorg, welzijn, sport en onderwijs zichtbaar in gezamenlijke activiteiten en andere vormen van samenwerking. Samenwerking is voor het college dan ook een belangrijk thema in het cultuurbeleid voor de komende jaren.

De noodzaak van het ontwikkelen van creative skills en innovatieve kracht (bij jongeren en op economisch terrein) wordt steeds meer onderkend. Nieuwe technologieën en de inzet van creatieve vaardigheden bij de ontwikkeling en uitvoering van productieprocessen blijken onmisbaar. Cultuureducatie, mede gericht op de ontwikkeling van creatieve en 21ste-eeuwse vaardigheden, verdient een stevige positie in het geheel van het onderwijs.
Het college laat in de eerste helft van 2017 een onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit en efficiëntie van het huidige cultuureducatieaanbod, opdat nog tijdens de cultuurplanperiode 2017-2020 het rendement en de bijdrage aan de hiervoor genoemde onderwijsontwikkelingen vergroot kunnen worden.

De internationale betekenis van de culturele sector is belangrijk voor de sector zelf en ook voor de economische en toeristische betekenis van de stad. Voor de naamsbekendheid en de beeldvorming van Rotterdam zijn de culturele instellingen een wezenlijke factor van betekenis. Het college werkt met de culturele instellingen en Rotterdam Partners samen aan een gezamenlijke visie en internationale agenda. De International Advisory Board is gevraagd begin 2017 een advies uit te brengen over de rol die de cultuursector kan spelen bij de nationale en internationale profilering van Rotterdam als vestigingsplaats voor bedrijven en de vergroting van de toeristische aantrekkingskracht van de stad.