Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-230.752

-231.154

-233.022

-233.717

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

2.709

2.593

2.601

2.601

-231.115

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

188

-81

625

469

-531

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-3.207

-5.856

-6.856

-6.514

-6.500

Totaal bijgestelde begroting

-231.062

-234.498

-236.652

-237.160

-238.147

Bijstellingen Product Zorg Jeugd

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Terugdraaien dekking meerkosten product Zorg Jeugd 2016 uit bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ

0

0

0

0

0

Taakmutaties

Decentralisatie jeugdzorg (IU)

-3.111

-5.446

-6.719

-6.521

-6.546

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

-695

-553

-478

-456

Bureau Rotterdam Interim Management (Brim)

62

0

0

0

0

Verlagen omslagrente van 3,5% naar 3,0%

0

5

3

1

0

Overige technische mutaties

-158

281

412

484

501

Totaal

-3.207

-5.855

-6.857

-6.514

-6.501