Ontwikkelingen

  • 62% van de Rotterdammers voldoet aan de norm sportparticipatie.
  • Het overgewicht onder Rotterdamse kinderen neemt af.
  • Met burgerinitiatieven in Hoek van Holland en Pernis wordt overlegd hoe de buitenzwembaden in deze plaatsen open te houden zijn.
  • De vijf grote steden (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven), VWS en NOC*NSF werken samen aan de Kracht van Sportevenementen. Door krachten te bundelen en kennis te delen wordt de economische en maatschappelijke impact van sportevenementen vergroot en beter zichtbaar gemaakt. In 2017 wordt samengewerkt op de volgende topevenementen: WK Shorttrack (in Rotterdam), WK Triatlon (in Rotterdam), EK Voetbal voor vrouwen (in zeven Nederlandse steden waaronder Rotterdam) en het EK Hockey (in Amsterdam).
  • De inzet om meer Rotterdammers te laten sporten betekent dat de capaciteit voor sportvoorzieningen moet worden vergroot. Dit wordt voor een deel geregeld met de maatregelen tot intensivering in sportvoorzieningen. In het voorjaar van 2017 legt het college een plan van aanpak voor met betrekking tot de groei van de capaciteit van sportvoorzieningen. Daarbij gaat het ook om het intensiveren van het gebruik van bestaande voorzieningen.
  • Het college heeft in 2015 op basis van een haalbaarheidsonderzoek het principebesluit genomen om de exploitatie en het beheer van sportvoorzieningen (zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportvelden) te verzelfstandigen. In 2016 is dit uitgewerkt in een Hoofdlijnennota, op basis waarvan in 2017 het definitieve besluit wordt genomen, waarbij de raad het recht van wensen en bedenkingen heeft.
  • In april 2016 heeft het college het principebesluit genomen tot verzelfstandiging van de uitvoering van kinderboerderijen en natuur-en milieueducatie. De volgende fase is het Hoofdlijnenbesluit, dat begin 2017 gereed is. Op basis hiervan neemt het college een definitief besluit tot wel of geen verzelfstandiging, waarbij de raad het recht van wensen en bedenkingen heeft.
  • Er wordt steviger ingezet op het aantrekken en vasthouden van ‘sterke schouders’ in de stad, zodat de bevolkingssamenstelling en het opleidingsniveau van Rotterdam evenwichtiger wordt. Inzet op de kwaliteit van voorzieningen en programmering levert hieraan een bijdrage.
  • Per 1 januari 2017 treedt het nieuwe sportbeleid in werking, vastgelegd in de Sportnota 2017+