Ontwikkelingen

Ontwikkelingen in kaderstelling, wet- en regelgeving e.d.:
 • Landelijke programma’s en beleidskaders: Landelijke nota gezondheidsbeleid, motie  ‘Preventief gezondheidsbeleid’, Alles is gezondheid 2014-2016, Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid, Nationaal plan tuberculosebestrijding.
 • Wetgeving: Wet publieke gezondheid en Zorgverzekeringswet.
 • Wet Regulering Prostitutie .
 • Herijking normering en verdeling financiële middelen voor Toezicht Kinderopvang.
 • Nieuwe Omgevingswet (wordt naar alle waarschijnlijkheid ingevoerd augustus 2019).
Maatschappelijke ontwikkelingen:
 • Toename van antibioticaresistentie, waarvoor in samenwerking met zorginstellingen een digitaal meldpunt wordt ontwikkeld.
 • Verschuivingen in de gezondheidszorg leiden tot snelle en complexe patiëntenstromen, waardoor sprake is van een toenemende interactie van ziekteverwekkers tussen zorginstellingen en de maatschappij.
 • Door toenemende internationalisering en toenemend reisgedrag van zowel mens, dier als goederen ontstaan dreigingen van infectieziekten, zowel bekende als nieuwe.
 • Psychische klachten, overgewicht, de gevolgen van roken vormen belangrijke problemen voor de volksgezondheid.
 • Het aandeel mensen met een chronische aandoening (zoals diabetes) neemt toe mede door de vergrijzing.
 • Door slimme inzet van innovatie en e-health, zoals E-Publieke gezondheid, werkt Rotterdam, ondersteund door technologie, aan een gezond en actief leven in de stad. De afgelopen jaren is op het gebied van e-health al veel geëxperimenteerd en bereikt in de infectieziektebestrijding. Deze ervaringen worden intensief gedeeld.
Interne ontwikkelingen

Het denken over preventie en ziekte is aan het schuiven. Verleiden tot gezond gedrag, ondersteunen van het vermogen om je aan te passen, zelfregie voeren en het zo gemakkelijk mogelijk maken van gezond gedrag dringt door in het sociale én het medische domein. De focus ligt op het stimuleren van gedrag: hoe maakt de overheid de gezonde keuze gemakkelijk en aantrekkelijk? In dit kader zet de gemeente Rotterdam ook in op sport, spel en ontmoeting in de buitenruimte. Dat staat in  de sportnota 2017-2020 en de integrale visie ‘Kom op naar buiten’.  Zie programma cultuur, sport en recreatie.

Nieuwe beleidsinitiatieven
 • Uitvoeringsplan gemeentelijke nota Publieke Gezondheid 2016-2020.
 • Doorontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp 2018.
 • Toekomstverkenning Sociaal Domein 2030.
 • Voorbereiding op omgevingswet 2019
 • BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen): voorbereiden op nieuwe taken die op het gemeentelijk pad komen.
Lopende beleidsinitiatieven
Landelijk Programma Gezond in de stad (GIDS)

Gezond in de Stad  is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. Het programma biedt de gemeenten vier jaar lang advies, praktische instrumenten en landelijke- en regionale bijeenkomsten.  In juni 2016 is de nieuwe nota Publieke Gezondheid 20176-2020 door het College geaccordeerd. Daarin zijn nieuwe doelstellingen opgenomen. Dit betekent een nieuwe koers waar Gezond Gewicht en Mentale Gezondheid onderdeel van uitmaken. De doelstellingen zijn geformuleerd op een stijgende gezonde levensverwachting en op de speerpunten minder roken, gezond gewicht, voldoende bewegen, minder (overmatig) alcoholgebruik, terugdringen diabetes en depressie, betere luchtkwaliteit en minder beginnende gehoorschade. Nog steeds wordt ingezet op een integrale benadering en een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Nieuw in de aanpak is de inzet op intensieve samenwerking met stedelijke partners  die met ondersteuning vanuit het landelijk programmabureau “Alles is Gezondheid” wordt vormgegeven (Werf Gezond 010). Nieuw is ook de gezamenlijke inzet met de Erasmus Universiteit in het op te richten Centre of Health Promotion.

Resultaten de acties uit de nota Publieke Gezondheid inclusief de GIDS aanpak  worden gemonitord via de gezondheidsmonitor. Ook zijn interventies (gezond gewicht en mentale gezondheid) in 12 focuswijken in de periode 2015 tot maart 2016 gemonitord met behulp van het invullen van een vragenlijst (op 3 momenten)  door deelnemers. Het volgende is significant gemeten: een verbetering van de ervaren gezondheid, een toename van regie op eigen leven en een toename van fruitconsumptie.

Toezicht en handhaving kinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Daarnaast is de gemeente eindverantwoordelijk voor de handhaving en de registervoering in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De gemeente Rotterdam inspecteert jaarlijks alle locaties kinderopvang en handhaaft als er overtredingen zijn. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eisen en heeft de gemeente Rotterdam de A-status voor het toezicht en de handhaving op de kinderopvang. Jaarlijks rapporteert de gemeente voor 1 juli aan de raad. Deze rapportage is terug te lezen op www.waarstaatjegemeente.nl.

Rotterdam aidsvrij in 2030

Rotterdam kiest voor het hoogste ambitieniveau in kwaliteit en organisatie van de gezondheidsbescherming en sluit zich aan bij de UNAIDS doelstelling van andere grote steden om aids in 2030 geheel uit te bannen.

Prostitutie 2017

Belangrijkste ontwikkeling rond prostitutie: waarschijnlijk zal in 2017 de Wet regulering prostitutie van kracht worden. Vooruitlopend op de wet heeft Rotterdam in 2015 al een aantal wijzigingen in het prostitutiebeleid ingevoerd. Zo is de leeftijd waarop prostituees mogen werken verhoogd van 18 naar 21 jaar De gemeente heeft ingezet op een vertrouwenspersoon, die als eerste aanspreekpunt voor sekswerkers fungeert  en trends en ontwikkelingen signaleert in de seksbranche. Deze vertrouwenspersoon seksbranche is in november 2015 aangesteld bij Humanitas en begonnen met haar werkzaamheden. Financiering vindt plaats vanuit de Directie Veiligheid.