Ontwikkelingen

De gemeente hecht aan goede toegankelijke zorg en het bieden van integrale ondersteuning aan Rotterdammers die dat nodig hebben. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk om (meer) zicht te krijgen en te houden op de vraag naar en kosten van de ondersteuning (ook in relatie tot het beschikbare budget). Er is nog geen stabiel beeld van de mate van verzilvering van indicaties en het structurele uitgavenniveau. Daarnaast speelt er nog onzekerheid rond de inkomsten die de gemeente vanuit het Rijk krijgt, vooral op het gebied van beschermd wonen. In de tweede helft van 2016 gaat er een landelijk traject lopen om te komen tot een nieuw objectief verdeelmodel voor beschermd wonen. Er is een bestemmingsreserve gevormd om in deze transitiejaren eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

In het kader van de 8-maandsrapportage 2016 is verder een relevante ontwikkeling dat de Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016 uitspraak gedaan heeft in een Rotterdamse zaak over huishoudelijke hulp in 2013. Op grond hiervan hebben wij een aantal maatregelen getroffen om invulling te geven aan de overwegingen van de Centrale Raad van Beroep. De gemeenteraad is hierover op 19 mei en 10 juni 2016 geïnformeerd.

De gemeente doorontwikkelt  het stelsel van zorg, ondersteuning en welzijn komende jaren, evenals de toegang en governance op de wijkteams (zie ook prioriteiten 2017). Ook bereidt de gemeente de inkoop voor 2018  voor.

Nieuwe beleidsinitiatieven
  • Het uitvoeren van de aanpak verwarde personen als onderdeel van het Wmo-actieprogramma (O)GGZ Eerder Thuis
  • Uitwerking en uitvoering van het Rotterdams 15-puntenplan (nazorg detentie)
Lopende beleidsinitiatieven
  • De uitvoering van de programma’s Veilig Thuis en (O)GGZ / Eerder Thuis inclusief de aanpak verwarde personen (O)GGZ is ter hand genomen. Dit loopt in 2017 door.
  • Ook de convenanten met de zorgverzekeraars lopen door. In het kader van de doorontwikkeling zijn ambities geformuleerd op het afstemmen van de inkoop met Zilveren Kruis op GGZ en de wijkteams, wijkverpleging en huisartsen.