Prioriteiten en indicatoren

 • Het voorbereiden en uitvoeren van de integrale inkoop 2018 – 2021 van de wijkteams en de Wmo-arrangementen;
 • het creëren van een integrale toegang tot zorg;
 • aanbesteding van het totale doelgroepenvervoer;
 • het uitvoeren van de programma’s Veilig Thuis en Openbare geestelijke gezondheidszorg ((O)GGZ) / Eerder Thuis, inclusief de aanpak verwarde personen;
 • het uitwerken en uitvoeren van het Rotterdams 15-puntenplan voor nazorg na detentie 2016-2020;
 • samenwerking met de gezondheidszorg en de zorgverzekeraars.
Toelichting prioriteiten
Integrale inkoop van wijkteams en Wmo-arrangementen

Het verbeteren van zorg, hulp en ondersteuning aan volwassen Rotterdammers is een doorlopende opgave. De gemeente leert van de ervaringen die sinds 2015 met de wijkteams, en het combineren van verschillende vormen van ondersteuning (Wmo-arrangementen), zijn opgedaan. Deze ervaringen worden gebruikt om te zien waar kansen liggen om de (toegang tot) ondersteuning voor Rotterdammers verder te verbeteren. In Zorg voor Elkaar, het Rotterdamse plan voor de doorontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp 2018, staat hoe de gemeente deze kansen aangrijpt om verbeteringen te realiseren. Dit gebeurt onder andere door:

 • in 2017 het wijkteampersoneel van de wijkteams in te kopen en de samenwerking met de aanbieders die medewerkers aan het wijkteam leveren verder te versterken;
 • in 2017 nieuwe (inkoop)afspraken te maken met zorgaanbieders over de Wmo-arrangementen voor de periode 2018-2021. In de voorbereiding van deze inkoop wordt een aantal verbeteringen doorgevoerd in de Wmo-arrangementen om de ondersteuning aan Rotterdammers zo passend mogelijk te maken.

Zo zorgt de gemeente ervoor dat Rotterdammers zorg en ondersteuning blijven houden die toegesneden is op hun situatie.

De doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp naar 2018 dient te worden gerealiseerd in een context van dalende budgetten. Aan de doorontwikkeling zelf zit geen extra financiële taakstelling, maar de budgetten voor het stelsel zorg en welzijn nemen af in de periode 2015-2019. Deels komt dit door kortingen vanuit het rijk, deels door nadelige uitkomsten van landelijke verdeelmodellen en ook door ingeboekte bezuinigingen voor deze collegeperiode. De acties uit de ‘doorontwikkeling’ richten zich op het verder laten ‘zetten’ van het nieuwe stelsel. Vanuit financieel perspectief is er nog sprake van onzekerheden in de inkomsten (verdeelmodellen van rijksbudget) en uitgaven (kosten van arrangementen na herindicatie van overgangsrecht en de ontwikkeling in aantallen en zorgzwaarte).

De ambities vanuit de doorontwikkeling betekenen budgettair een verschuiving van € … van de tweedelijn naar de nulde- en eerstelijn. De investeringen in het wijknetwerk en de eerstelijnsondersteuning zijn noodzakelijk om de besparing op tweedelijnszorg te realiseren. Dit is in de begroting verwerkt. We monitoren nauwlettend of het budget voor de tweedelijn hiermee nog wel toereikend blijft, en zullen een beroep doen op de bestemmingsreserve AWBZ indien blijkt dat de daling in de kosten van de tweedelijn pas met vertraging optreedt. Dit zoeken naar een nieuw budgettair evenwicht is onderdeel van het traject van de doorontwikkeling. De raad wordt hierover geïnformeerd via de uitvoeringsmonitor Wmo en Jeugdhulp

Integrale toegang tot zorg

De gemeente vindt het belangrijk dat Rotterdammers die vragen hebben over zorg en ondersteuning of hier een beroep op willen doen, weten waar ze terecht kunnen en goed geholpen worden. Om dit te realiseren werkt de gemeente in 2017 aan meer samenhang en samenwerking tussen de verschillende loketten die Rotterdammers helpen toegang te krijgen tot de wijkteams en de geïndiceerde zorg:

 • de dienstverlening van VraagWijzers wordt, op basis van een uitgevoerd behoefteonderzoek, verbeterd (onder andere ook de digitale toegang) en er komt een organisatorische eenheid van VraagWijzers;
 • de werkwijze van de stedelijke loketten (Jongerenloket en Centraal Onthaal) wordt nauw verbonden aan de dienstverlening vanuit de wijkteams;
 • de functie van onafhankelijke cliëntondersteuning wordt toegevoegd aan de VraagWijzers en de stedelijke loketten
Aanbesteding doelgroepenvervoer

Rotterdam biedt aan verschillende doelgroepen, die niet met eigen of openbaar vervoer kunnen reizen, aanvullend vervoer. Per dag maken ongeveer 25.000 Rotterdammers gebruik van deze voorziening. Om dit vervoer goed en met oog voor Rotterdammers die er gebruik van maken te organiseren wordt het totale doelgroepenvervoer aanbesteed. Dit gebeurt in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog met een aantal vervoerders. De aanbesteding moet leiden tot een nieuw vervoerscontract welke in de loop van 2017 gefaseerd in werking zal treden. Onder het doelgroepenvervoer vallen:

 • Wmo-vervoer;
 • leerlingenvervoer (inclusief schoolzwemmen en gymnastiek);
 • vervoer voor Jeugd-GGZ, jeugd met een beperking, opvoedhulp;
 • vervoer van en naar sociale werkplaatsen;
 • vervoer voortkomend uit de Participatiewet.
Programma Veilig Thuis

Het Actieprogramma Veilig Thuis 2015 – 2018 zet in op het eerder en beter in beeld brengen van de problematiek en het duurzaam oplossen ervan. Hiervoor zijn de volgende prioriteiten voorzien in 2017:

 • We gaan verder met de vorming van het Centrum Huiselijk Geweld en de medisch-forensische polikliniek huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2017 start hiervoor een pilot.
 • Het ISM-team benadert in 2017 organisaties actief om hen ondersteuning te bieden en waar nodig aan te spreken op hun inzet met betrekking tot SISA en de Meldcode. De opbrengst van de monitor meldcode wordt gebruikt voor het selecteren van de te benaderen organisaties.
 • In 2017 wordt de pilot inzake traumascreening bij kinderen geëvalueerd. Vervolgens vindt borging plaats in de reguliere aanpak.
 • De inzet van het Tijdelijk Huisverbod wordt verder verruimd. Met de pilot ‘Eerder terug naar huis’ onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om slachtoffers in de crisisopvang met behulp van een geplande screening huisverbod weer ‘terug naar huis’ te laten keren.
 • De werkwijze Focus op Veiligheid wordt breder in de keten verspreid.
 • De aanpak Vechtscheidingen uitgevoerd.
 • Het Rotterdams Collectief tegen Kindermishandeling implementeert en borgt in 2017 de opbrengsten uit de werkgroepen.
 • Het onderzoek naar de prevalentie van ouderenmishandeling in Rotterdam wordt in 2017 en verder uitgevoerd.
 •  

De uitrol van de aanpak Verborgen Vrouwen in Rotterdam wordt in 2017 afgerond. Voor de bestrijding van onder andere huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap wordt in 2017 een breder convenant met religieuze organisaties getekend.

Programma (O)GGZ Eerder Thuis

De gemeente ondersteunt Rotterdammers met meervoudige problematiek, zoals psychische / psychiatrische / psychosociale problemen, in hun herstel naar zelfredzaamheid. Het doel is dat Rotterdammers met (O)GGZ problematiek, naar vermogen, succesvol stappen vooruit kunnen zetten naar een meer zelfstandige vorm van huisvesting met passende ondersteuning.

 • Vanuit het programma (O)GGZ hebben de volgende resultaten in 2017 prioriteit: De gemeente zet in op het voorkomen dat mensen dakloos worden. Dat doet de gemeente onder meer door het organiseren van financieel beheer ter voorkoming van huurbetalingsachterstanden, om zo te voorkomen dat mensen uit huis worden gezet. Dit doet de gemeente ook bij gezinnen: voorkomen dat een gezin op straat komt te staan door vroeg in te grijpen.
 • De gemeente zorgt voor  voldoende beschikbare GGZ-expertise in de wijkteams, waardoor ook iemand kan blijven wonen in de wijk met passende GGZ-ondersteuning.
 • De gemeente past de werkwijze van de nachtopvang aan, waardoor die de functie van crisisopvang terugkrijgt en mensen sneller doorstromen naar passende ondersteuning.
 • De gemeente maakt vaste afspraken met de wijkteams, wijknetwerken en welzijn over ’welkom in de wijk’ om een zachte landing in de wijk van voormalig OGGZ-cliënten te borgen.
 • De gemeente ontwikkelt innovaties op het gebied van sociaal netwerk, dagbesteding en huisvesting om kwetsbare Rotterdammers ook op deze gebieden beter en passender te kunnen ondersteunen.
 • De gemeente zet in op het eerder signaleren van Rotterdammers met verward gedrag en zorgt ervoor dat ze eerder en beter in de zorg komen. Dit doet de gemeente samen met andere gemeenten, zorgaanbieders, politie en het Veiligheidshuis. Dit levert ook een bijdrage aan het voorkomen van onveiligheid en woonoverlast in de wijken. In de vastgestelde aanpak Verwarde personen zijn de verschillende maatregelen te vinden.
Rotterdams 15-punten plan 2016-2020 (nazorg detentie)

De gemeente zet zich in om problemen met jonge ex-gedetineerden te voorkomen. Dit doet ze door jongeren al tijdens het verblijf in de gevangenis op te zoeken. De jongere is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar terugkeer, maar kan op ondersteuning rekenen op het gebied van schulden, werk en woonruimte. In 2016 is het plan van aanpak voor nazorg na detentie aan jeugdigen en volwassenen vastgesteld. Hierin staan de actielijnen uiteengezet. In 2017 zet de gemeente in op (1) het creëren van een stabiele basis voor alle ex-gedetineerden, (2) het versterken van de basis waar nodig, (3) het zo vroeg mogelijk doorbreken van een criminele carrière en erger voorkomen, (4) het veranderen van de aanpak, betere gegevensuitwisseling en samenwerking tussen partners.

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

BBV

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

nvt

nvt

http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/

Cliënttevreden
heid over kwaliteit van de geleverde zorg

Mijlpaal

nvt

7

Uitvoerings-
monitor Wmo en Jeugdhulp

Realisatie (incl. peildatum)

8 (jan-mrt 2016)

Aantal actieve casussen volwassenen en jeugd wijkteam

Mijlpaal

nvt

Uitvoerings-
monitor Wmo en Jeugdhulp

Realisatie (incl. peildatum)

3.540 (jan-mrt 2016)

Nvt, betreft trend

Aantal nieuwe beschikkingen/
bestellingen Wmo

Mijlpaal

nvt

Uitvoerings-monitor Wmo en Jeugdhulp

Realisatie (incl. peildatum)

7.371
(jan-mrt 2016)

Nvt, betreft trend

Doorlooptijd Wmo (6 weken)

Doorlooptijd Wmo (2 weken)

Mijlpaal

90%

90%

Uitvoerings-monitor Wmo en Jeugdhulp

Realisatie (inclusief peildatum

86% (jan-mrt 2016)

Mijlpaal

95%

95%

Realisatie (incl. peildatum)

n

99%
(jan-mrt 2016)

Toelichting indicatoren
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Alle gemeenten zijn verplicht 39 beleidsindicatoren op te nemen in hun begroting. Via de website www.waarstaatjegemeente.nl zijn alle indicatoren eenvoudig en in één keer te vinden.

Cliënttevredenheid tweede lijn Wmo

De tevredenheid van de cliënt over de kwaliteit van de zorg die de zorgaanbieder levert veel de gemeente onder andere via de monitor langdurige ondersteuning Wmo.  

 • Gemiddeld rapportcijfer van cliënten over vier kwaliteitsaspecten:
  betrouwbaarheid, bejegening, deskundigheid en effectiviteit.
 • Voor de duiding van het rapportcijfer worden enkele aanvullende vragen of stellingen opgenomen.
Aantal actieve cases wijkteams

De casussen vragen allemaal aandacht van het wijkteam en bevinden zich in verschillende stadia (van onderzoek tot waakvlam)

Aantal nieuwe beschikkingen/bestellingen Wmo

Het betreft het aantal nieuw geïndiceerde voorzieningen in de lopende periode. Het betref niet het aantal unieke cliënten. Een cliënt kan voor meerdere voorzieningen een indicatie ontvangen.

Doorlooptijd Wmo-aanvragen (6 weken)

Het percentage waarin de onderzoeksfase na een aanvraag tijdig (uiterlijk 6 weken) is afgerond. Het betreft een handmatige telling en alleen die gevallen die leiden tot een Wmo-indicatie.

Doorlooptijd Wmo-aanvragen (2 weken)

Het percentage waarin de administratieve fase van een aanvraag tijdig (2 weken) is afgerond. Het betreft een handmatige telling.

Voor de programma’s Veilig Thuis en (O)GGZ Eerder Thuis geldt dat de gemeenteraad jaarlijks per voortgangsbrief wordt geïnformeerd.

De indicatoren voor nazorg na detentie zijn nog in ontwikkeling. Per voortgangsbrief wordt de raad geïnformeerd over de uitwerking van het plan van aanpak en de indicatoren.

De voortgangsbrievenstaan in het raadsinformatiesysteem: www.ris.rotterdam.nl. In de Uitvoeringsmonitor Wmo en Jeugdhulp 2016 zijn nadere indicatoren te vinden. Deze worden voor 2017 herijkt.