Prioriteiten en indicatoren

De gemeente wil dat zo veel mogelijk Rotterdammers zelf hun inkomen verdienen en zo min mogelijk afhankelijk zijn van een uitkering. Betaald werk biedt Rotterdammers de mogelijkheid een toekomst zonder afhankelijkheid van de gemeente op te bouwen. Een werkend bestaan biedt structuur, sociale contacten en levert een positieve bijdrage aan eigenwaarde, zingeving en gezondheid. Rotterdammers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de stap richting werk. Als dat niet op eigen kracht lukt, kunnen zij rekenen op ondersteuning vanuit de Aanpak Werk. De eigen verantwoordelijkheid van de werkzoekende staat voorop: we stimuleren dat werkzoekende Rotterdammers op basis van kansen, en mogelijkheden op werk, zo veel mogelijk zelf hun koers bepalen.

Beperken volume

Het beperken van het aantal Rotterdammers met een bijstandsuitkering wordt gedaan door te investeren in preventie van bijstandsafhankelijkheid en door de uitstroom naar werk te bevorderen. Minimaal 12.000 werkzoekenden gaan deze periode vanuit de uitkering aan het werk. Doelstelling voor 2017 is om 4.300 personen uit te laten stromen naar werk. Zeker de kwetsbare groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waaronder de werkzoekenden met een arbeidsbeperking, hebben ondersteuning nodig om hun positie te versterken en perspectief op de arbeidsmarkt te krijgen. Er wordt blijvend geïnvesteerd in de arbeidsontwikkeling van werkzoekenden door inzet van re-integratie, sociale werkvoorziening, ondersteuning aan personen met een arbeidsbeperking om de uitstroom te bevorderen. De uitvoering van de aanpak Werk wordt gefinancierd vanuit de participatiemiddelen.

Rendementsturing

Meer inzicht in wat werkt voor wie en wanneer is vereist om de juiste inzet te plegen op arbeidsontwikkeling. Dit heeft daarom de volle aandacht en er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Met de invoering van de nieuwe structuur voor het registratiesysteem ontstaat zicht op de kosteneffectiviteit van de re-integratie-instrumenten. De effecten worden dan gekoppeld aan de realisatie in euro’s. De invoering van de nieuwe structuur voor het werkzoekende-volg-systeem (RMW) op 1 januari 2016 is een volgende stap om inzicht te krijgen op het beoogde effect van instrumenten (succesvol/ niet-succesvol naar norm). Deze inzichten leveren patronen op: ‘Wat werkt voor wie en wanneer?’. Zo wordt de aanpak – op basis van werkzoekendeprofielen – gedifferentieerd met een gerichte inzet op arbeidsontwikkeling.

Samenwerking sociale domein

De samenwerking binnen het sociale domein moet worden aangesloten op de nieuwe situatie na de verschillende decentralisaties. De verbetering van de dienstverlening in het sociaal domein zal zich in de komende periode richten op vier thema’s. Allereerst op een zinvolle dagbesteding; werken aan een doorlopend traject van arbeidsontwikkeling (met name voor de groep werkzoekenden met medische/fysieke- of GGZ-problematiek of licht verstandelijke beperkingen) vooral door het verbeteren van de samenwerking met zorgaanbieders. Ten tweede op ontwikkelmogelijkheden naar (betaald) werk in de wijk. Het in samenwerking gerichter aanbieden van maatwerktrajecten gericht op werk, activering, dagbesteding en arbeidsontwikkeling zal daaraan bijdragen. Ten derde op een stabiel inkomen waarin continuïteit gewaarborgd is. In een sterk flexibiliserende arbeidsmarkt is het belangrijk dat inkomensverrekening niet leidt tot een onstabiliteit en discontinuïteit van het inkomen. Ten vierde op een passende en beter afgestemde gemeentelijke dienstverlening, bijvoorbeeld door aansluiting van W&I op het SISA systeem.

Preventieve aanpak

Voorkomen is beter dan genezen. Uit onderzoek blijkt dat iemand die eenmaal in de bijstand komt, lastiger werk vindt en daar langer over doet dan iemand die nog geen bijstand heeft. Met ondernemers, onderwijs, UWV en gemeente investeren samen in het voorkomen van instroom in de bijstand. Werkzoekenden die op het punt staan de WW te verruilen voor de bijstand worden voorgelicht over de gevolgen. De praktijk leert dat er hierdoor minder mensen in de bijstand terecht komt. Ook wordt inzet gepleegd op een kansrijke groep werkzoekenden door direct bij het indienen van de aanvraag voor bijstand te zorgen voor een werkaanbod. Dit voorkomt bijstand. De doorontwikkeling van de preventieve aanpak krijgt in 2017 verder vorm door inzet van de sectortafels en de ondersteuning aan kwetsbare en startende ondernemers.

Jongeren

Jongeren zijn de toekomst en krijgen binnen de Aanpak Werk extra aandacht. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen. In 2017 krijgt de jongerenaanpak nieuwe impulsen vanuit de Rotterdamse aanpak jeugdwerkloosheid. De gemeente zet in op het voorkomen van vroegtijdig schooluitval en stimuleert jongeren om vanuit een opleiding door te stromen naar werk. Doelstelling is om het volume te laten dalen naar 2.366 jongeren met een bijstandsuitkering eind 2017.

Arbeidsontwikkeling

Arbeidsontwikkeling zorgt voor een betere positie op de arbeidsmarkt: onze inzet is gericht op arbeidsontwikkeling van de groep met een grote(re) afstand naar werk. Doel is om de kloof tussen vraag en aanbod te overbruggen waardoor de concurrentiepositie van deze groep beter wordt. Vanuit de politiek en de samenleving komt steeds vaker de roep om scholingstrajecten voor werkzoekenden. De Aanpak Werk zet hierop in, bij voorkeur door passende, erkende en kwalificerende (vak)scholing die aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt. Ook worden naar aanleiding van aangenomen moties 150 trajecten op mbo-2- of mbo-3-niveau aangeboden aan werkzoekenden met een uitkering en de gemeente monitort de uitkomst van deze trajecten en past het beleid aan, aan de uitkomsten van deze pilots.

Arbeidsgehandicapten

Na invoering van de Participatiewet richt de arbeidsontwikkeling zich, nog meer dan voorheen, op werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Zij kunnen veelal alleen met ondersteuning werken. Werkgevers zijn aan zet om Garantiebanen te realiseren. Het werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR) faciliteert ook in 2017 de werkgevers in de arbeidsmarktregio hierbij. De werkgevers worden gecompenseerd voor de verminderde loonwaarde en ontvangen vanuit de gemeente deze compensatie.

De huidige populatie WSW’ers in het beschut werk, krimpt in 2016 en 2017 verder naar 750 WSW’ers. Wanneer het aantal WSW’ers tot onder dit aantal is gedaald komt er ruimte voor nieuw beschut werk. Deze voorziening lijkt op de oude voorziening, maar kent andere arbeidsvoorwaarden, onder andere een aparte functieschaal die speciaal voor deze doelgroep is gecreëerd binnen de gemeente.

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulme-ting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

Collegedoelstelling

4.300 werkzoekenden gaan vanuit de uitkering aan het werk

Mijlpaal

2.500

3.200

4.300

Monitor Werk & Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

JR 2015: 3.611
Peildatum 3/8/2016: 3.800

Realisatie t/m aug
1.799
(peildatum 2/9/2016)

Prognose: 3.500

Toelichting indicatoren

Gezien de flexibele arbeidsmarkt en het feit dat elke werkervaring relevant is en kansen op duurzame uitstroom vergroot, meet de gemeente het aantal geregistreerde beëindigde uitkeringen met als reden uitstroom naar werk. De datum einde uitkering is hierbij leidend. Dit heeft tot gevolg dat de administratieve vertraging zichtbaar wordt in de realisatie en dat de realisatiegegevens over voorgaande perioden nog kunnen wijzigen.