Ontwikkelingen

Gezamenlijke inkomensverstrekking

Alle gemeenten moeten voldoen aan dezelfde wettelijke normen voor inkomensverstrekking. De gemeente uniformeert en automatiseert de uitvoering van de inkomensverstrekking steeds verder. Er loopt momenteel een onderzoek naar mogelijkheden om op lange termijn de inkomensverstrekking over de gemeentegrenzen heen uit te voeren. Rotterdam participeert in deze onderzoeken om de ontwikkelingen te monitoren en waar mogelijk aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen.

Verdeelmodel BUIG-budget

Het BUIG-budget is bedoeld voor het betalen van de uitkeringslasten. Het landelijke macrobudget wordt vanaf 2015 via het nieuwe verdeelmodel verdeeld naar gemeenten. Ook deze nieuwe verdeling betekent voor Rotterdam een budget dat onvoldoende is voor de verwachte uitkeringslasten ondanks aanpassingen in het model voor de verdeling van de middelen 2017.

Continue verbeteren

Het college van B en W wil Rotterdammers adequate en kwalitatief goede dienstverlening bieden. Daarom leert de gemeentelijke organisatie continu van gerealiseerde resultaten. Dit gebeurt aan de hand van klachten en ervaringen van werkzoekenden en werkgevers; die worden onderzocht in werkgeverstevredenheidsonderzoeken en werkzoekendentevredenheidsonderzoeken.

Verbeteren en innoveren ICT

Om de aanvraag efficiënt en uniform te beoordelen, om informatie te stroomlijnen en om fraude te voorkomen, investeert de gemeente ook in 2017 in de digitalisering van het aanvraagproces. Door daarnaast de diagnose verder te ontwikkelen en beter toe te spitsen op de verschillende groepen van de Participatiewet, verhoogt de gemeente de effectiviteit van de dienstverlening.