Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen
Taal

In 2015 is begonnen met het vormgeven van de regionale inkoop van de WEB. Rotterdam is centrumgemeente en trekker van de samenwerkingsovereenkomst binnen de arbeidsmarktregio Rijnmond. In 2017 wordt doorgegaan met de regionale samenwerking en de afbouw van de verplichte inkoop bij de ROC’s.

Tegenprestatie

Medio 2015 is gestart met een doelgroep van zo’n 18.500 werkzoekenden. Sindsdien is tot medio 2016 het bestand gegroeid naar ruim 20.000 werkzoekenden die tot de doelgroep van de tegenprestatie worden gerekend. Tijdens gesprekken met werkzoekenden is gebleken dat een groeiend aantal werkzoekenden tot de doelgroep van de tegenprestatie behoort. In reactie op de groeiende doelgroep worden in 2017 pilots voortgezet om te bezien of ‘high potentials’ (weer) in aanmerking kunnen komen voor re-integratievoorzieningen. Ook wordt in 2017 de pilot Voortgangsgesprekken voortgezet, om te onderzoeken of extra gesprekken sneller leiden tot een tegenprestatie voor derden, en een vervolgonderzoek verricht naar het rendement van de tegenprestatie.

Door de nieuwe Wet taaleis is in 2016 een extra inspanning geleverd om van de gehele doelgroep (ruim 20.000 werkzoekenden) het taalniveau vast te stellen en uitvoering aan de Wet taaleis te geven. Van zo’n 5.000 werkzoekenden is al duidelijk dat zij voldoen aan de taaleis. Voor de overige 15.000 werkzoekenden (het zogenoemde ‘zittend bestand’: werkzoekenden die al voor 1 januari 2016 een uitkering ontvangen) wordt dit nog geïnventariseerd. Uiterlijk 31 december 2018 moet van het volledige zittend bestand duidelijk zijn of zij wel of niet aan de Wet taaleis voldoen. Het Rijk telt jaarlijks een bedrag beschikbaar vanuit het participatiebudget.

Interne ontwikkelingen
Rotterdamse aanpak statushouders

Vanaf 2017 zal de Wet inburgering worden aangepast. De participatieverklaring wordt hiervan een verplicht onderdeel. De uitvoering wordt bij de gemeenten belegd. Conform de Rotterdamse aanpak Statushouders zullen ook in 2017 ter realisatie van de taakstelling, statushouders gehuisvest worden in corporatiewoningen. Rond de 120 statushouders zullen gematcht en gehuisvest zijn in GVA- locaties, verspreid over de stad met uitzondering van de Rotterdamwetgebieden. 

Ook blijven wij bij de realisatie van de taakstelling, maatschappelijke begeleiding, taal en integratie van 200 Syrische gezinnen intensief samenwerken met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. Deze samenwerking wordt eind 2016 in een convenant tussen gemeente, SNTR en COA beschreven. Parallel hieraan zal door SNTR het meerjarig onderzoek naar de effectiviteit van hun programma worden opgestart

Integratie

De beleidsregel Volwaardig meedoen in Rotterdam is gestart op 1 januari 2016 en loopt door tot en met 2018. In deze periode worden de hierin opgenomen acties uitgevoerd. Dit betekent dat de gemeente in het kader van de integratie blijvend inzet op onderwerpen als de gelijke positie van mannen en vrouwen, de acceptatie van seksuele diversiteit en het tegengaan en voorkomen van discriminatie.

 In 2017 zullen we onze zoektocht blijven voorzetten naar bedrijven en organisaties die willen deelnemen aan het Platform tegen Arbeidsmarktdiscriminatie voor het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. Door middel van onder andere de inzet van IDEM, zullen de ontwikkelingen in de stad ook in 2017 op de voet gevolgd worden en waar nodig ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen.

Taal

Met het beleidskader Met taal versta je elkaar richt de gemeente het taalbeleid voor de periode 2015-2019 op bestrijding van laaggeletterdheid. Het beleidskader omvat de doelen en resultaten waarvoor instellingen subsidie kunnen aanvragen. Samen met de ‘Nadere regels non-formele taal- en rekeneducatie Rotterdam’ is dit het subsidiekader op grond waarvan sinds 1 januari 2015 de gemeente subsidie beschikbaar stelt voor taalactiviteiten. Deze taalactiviteiten moeten leiden tot maatschappelijke resultaten op drie gebieden: ‘Taal, Gezondheid en Zorg’, ‘Taal, Werk en Inkomen’ en ‘Taal en Integratie’.

In 2017 wordt de afbouw van de verplichte inkoop bij de ROC’s voortgezet en wordt 25% van het WEB-budget bij hen ingezet. De rest van het vrijgekomen budget wordt deels via aanbesteding en deels via lokale subsidies ingezet.

Begeleiding onderwijs/werk

Rotterdamse jongeren zijn de toekomst voor de stad, zij moeten kunnen opgroeien als zelfredzame burgers, die blijvend economisch zelfstandig zijn. Het Jongerenloket zet integraal in om jongeren te begeleiden tot kansrijke en zelfredzame burgers, waarbij hun eigen mogelijkheden en talenten zoveel mogelijk worden benut en jongeren daarvoor ook verantwoordelijkheid nemen. Het uitgangspunt is dat alle jongeren onderwijs volgen, een baan hebben, een zorgtraject volgen of een combinatie hiervan, dat hen uiteindelijk naar werk of onderwijs begeleidt. In de komende periode onderzoekt het Jongerenloket de mogelijkheid om zich verder te verbreden naar een “brede vraagwijzer jongeren”, waarbij de integrale dienstverlening verder wordt versterkt.