Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen
  • Door de economische crisis is het aantal mensen dat van een bestaansminimum moet rondkomen in omvang toegenomen. Dat betekent dat meer Rotterdammers in aanmerking komen voor de diverse armoederegelingen, zoals de bijzondere bijstand. Door het toenemend aantal statushouders dat zich vestigt in Rotterdam neemt ook de druk op de armoedevoorzieningen toe, met name op de bijzondere bijstand voor inrichtingskosten.
  • Het aantal Rotterdammers onder beschermingsbewind blijft aanzienlijk toenemen door onder andere verruiming van de criteria van de wet (te weten problematische schulden of financiële verkwisting). Hierdoor stijgen de kosten van de bijzondere bijstand. In 2015 zijn de kosten van de bijzondere bijstand voor beschermingsbewindvoering fors gestegen ten opzichte van 2014 (van € 3 mln naar € 5,2 mln). Uit prognoses blijkt dat deze stijging zich zal doorzetten.
  • De beslagvrije voet wordt bij schulden niet altijd correct - meestal te laag - toegepast door deurwaarders of de overheid, zoals de Rijksbelastingdienst. Het gevolg hiervan is dat mensen met schulden nog verder in de schulden terechtkomen. Het Rijk werkt aan een nieuwe methode voor het vaststellen van de beslagvrije voet.
Interne ontwikkelingen
  • Doorontwikkelen van de ondersteuning die het Wijknetwerk, VraagWijzer of Wijkteam aan Rotterdammers bieden bij het vergroten van de financiële zelfredzaamheid.
  • ‘Budgetbeheer basis’ is in 2016 beschikbaar voor een brede doelgroep financieel nog niet zelfredzame Rotterdammers.
  • Maatwerk op het gebied van inkomensondersteuning, waaronder herijking van de bijzondere bijstand.
  • In 2016 is een aantal nieuwe regelingen geëvalueerd. Deze regelingen worden aangepast en de wijzigingen worden in 2017 geïmplementeerd. Het gaat om het AOW-tegoed, het Jeugd-tegoed en het Maatwerkbudget voor de wijkteams.