Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten voor Nieuw Rotterdams Welzijn
 • versterken van wijknetwerken om de ondersteuning aan Rotterdammers te verbeteren;
 • start van een nieuw integraal (jeugd- en volwassenendomein) inkooptraject voor 2018 en verder;
 • om de ondersteuning aan Rotterdammers vooruit te helpen worden welzijn- en zorgpartners gefaciliteerd bij innovatieve projecten door middel van een subsidieregeling.
Prioriteiten langer thuis
 • kortere wachtlijst voor de medisch urgenten;
 • start van de pilot vervangende zorg ‘light’ zonder indicatie;
 • het realiseren van ontmoetings- en rustplekken in een aantal wijken zodat ouderen en mensen met een lichamelijke beperking in hun buurt makkelijker mobiel kunnen zijn. Door het verstrekken van heldere informatie aan de Rotterdammer wordt bewerkstelligd dat zij steeds beter hun eigen zaken kunnen regelen en anticiperen op het langer zelfstandig wonen;
 • in vijf gebieden worden Langer-Thuis-arrangementen gestart. Dit is een set praktische maatregelen die aansluit bij de specifieke behoeften en opgaven van het gebied;
 • het borgen en verduurzamen van de resultaten en aanpak van het programma Langer Thuis in gemeentelijk beleid.
Prioriteiten Voor Mekaar
 • een publiekscampagne zowel stedelijk als op gebiedsniveau;
 • verbreden en borgen van de wijkaanpak naar de laatste zeven accentwijken, waaronder het bezoeken van alle 75-plussers in die wijken;
 • de stadsbrede invoering van het digitaal signaleringssysteem, waarbij in 2017 de partijen in de wijk worden getraind in het signaleren van sociaal isolement en tegelijkertijd instructie krijgen voor het gebruik van het signaleringsinstrument;
 • het borgen en verduurzamen van de resultaten en aanpak van het programma eenzaamheid in gemeentelijk beleid.
Toelichting prioriteiten
Nieuw Rotterdams Welzijn

De burger staat centraal en zorg is dichtbij. Dat zijn de twee belangrijkste uitgangspunten. Gewortelde burgers, organisaties, vrijwilligers en hun initiatieven vormen tezamen het wijknetwerk. Het is van groot belang dat deze partners elkaar kennen en daarom is het wijknetwerk een belangrijk aangrijpingspunt voor het gemeentelijk welzijnsbeleid. Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) bestaat inhoudelijk en financieel uit de onderstaande vijf sporen:

 • stedelijke infrastructuur;
 • basisinfrastructuur welzijn in de veertien gebieden;
 • couleur locale op gebiedsniveau;
 • wijkteams en de VraagWijzers;
 • experimenteren met Right to Challenge en ruimte voor innovatie.

Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van ondersteuning van Rotterdammers in het kader van Nieuw Rotterdams welzijn. In 2017 heeft de versterking van wijknetwerken prioriteit. Een coöperatief samenwerkingsverband is een van de manieren om daar invulling aan te geven. Ook VraagWijzers en wijkteams maken onderdeel uit van het wijknetwerk. In 2017 worden aanpassingen doorgevoerd binnen de VraagWijzers (alle VraagWijzers worden gemeentelijke VraagWijzers) met als doel een eenduidig aanbod en aanpak voor alle Rotterdammers. Ook de inbedding in het wijknetwerk is een prioriteit.

Vóór de zomer van 2017 worden de nieuwe aanbesteding gepresenteerd. Het gaat om een openbare inschrijving. Een integrale inkoop per 1 januari 2018 geeft de gelegenheid om de inkoopopdrachten voor zorg, welzijn en jeugdhulp scherper op elkaar te laten aansluiten en de samenwerking tussen organisaties te stimuleren.
Welzijn- en zorg partners worden door  een subsidie beschikbaar te stellen ondersteund bij innovatie.

In 2017 krijgen innovatieve plannen gericht op de doorontwikkelthema’s een steuntje in de rug. Hiervoor heeft het college nadere regels gesteld.

Langer Thuis

Het programma Langer Thuis is vanaf april 2015 in uitvoering. Het  doel is dat Rotterdammers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Om dat mogelijk te maken werkt de gemeente binnen het programma volgens vier actielijnen:

 • geschikte woning;
 • vitaal netwerk;
 • toegankelijke wijk;
 • heldere informatie.

Verder wordt het programma in doelen en acties per gebied uitgewerkt. Dit wordt gedaan in de vorm van een Langer Thuis arrangement in samenwerking met zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, woningcorporaties, zorgverzekeraars en de doelgroepen waar het programma zich op richt.
In 2016 hebben we zes gebieden afgerond: IJsselmonde, Delfshaven, Pernis, Prins Alexander, Centrum, Hoek van Holland en starten we in Feijenoord en Overschie.

In 2017 starten we met de overige gebieden. Een van deze gebieden zal hoogstwaarschijnlijk pas in 2018 starten. Het ligt aan de behoeften en energie in de gebieden welke dat is. Dit wordt overigens vóór het einde van dit jaar besloten:
Hoogvliet, Noord, Charlois, Kralingen Crooswijk, Rozenburg, Hillegersberg Schiebroek

Voor Mekaar

Het doel van het programma Voor Mekaar is ervoor te zorgen dat het sociale netwerk van ouderen vergroot en versterkt wordt, waardoor eenzaamheid en sociaal isolement verminderen. Eind 2016 wordt aan de raadscommissie ZOCS  gerapporteerd over de resultaten tot dan toe en welke nieuwe initiatieven genomen worden in 2017.

Indicatoren

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

Afname van het aantal eenzame ouderen in 27 de wijken die het slechtst scoren op eenzaamheid

Mijlpaal

29% (2013)

24% (2018)

wijkprofiel

Realisatie (incl. peildatum)

nvt

Toelichting indicatoren

De eerste indicator is onderdeel van het programma Voor Mekaar. Voor de nulmeting is het Wijkprofiel gebruikt. Dit onderzoek wordt tweejaarlijks afgenomen. De meting die is gepresenteerd in 2016 gaf aan dat de ontwikkeling van de target ‘de goede richting op gaat’ maar omdat de gegevensverzameling had plaatsgevonden op een moment (derde kwartaal 2015) dat het programma nog maar net was gestart, waren de uitkomsten  nog niet significant. Pas bij een uitkomst van 24% kan gesteld worden dat de eenzaamheid daadwerkelijk is afgenomen.

Voor de programma’s Voor Mekaar , Langer Thuis en het Nieuw Rotterdams Welzijn  geldt dat de gemeenteraad jaarlijks per voortgangsbrief wordt geïnformeerd. De voortgangsbrieven staan op het raadsinformatiesysteem  

De outcome-monitor Sociaal Domein, in combinatie met andere gegevens, geeft een beeld
over de veranderingen die zich in het Sociale Domein voordoen. De outcome-monitor geeft inzicht in de ontwikkeling van de samenleving op stedelijk en wijkniveau op een drietal kernthema’s: zelfredzaamheid, samenredzaamheid en participatie.