Prioriteiten en indicatoren

  • Taal: Met Taal Versta Je Elkaar
  • Integratie: Volwaardig Meedoen in Rotterdam
  • Rotterdamse aanpak statushouders
  • Bewonersinitiatieven
  • Tegenprestatie
  • Begeleiden van jongeren naar onderwijs en/of arbeidsmarkt
Toelichting prioriteiten
Taal: Met Taal Versta Je Elkaar

Het Rotterdamse taalbeleid is vastgelegd in de beleidsregel ‘Met Taal Versta Je Elkaar’. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat zodat Rotterdammers meer zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, financiën en integratie. Taal is dus geen doel op zich, maar is een middel om een positieve invloed te hebben op deze leefgebieden. Daarnaast heeft Rotterdam een belangrijke rol in de uitvoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Het regionale WEB-budget wordt als specifieke uitkering in het gemeentefonds gestort. In 2016 wordt door Rotterdam namens de regio voor 50% van het budget formele educatie ingekocht bij ROC Zadkine en Albeda. De overige 50% van het WEB-budget wordt deels via inkoop en deels via lokale subsidiëring ingezet.

Integratie: Volwaardig Meedoen in Rotterdam
Het Rotterdams integratiebeleid gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun integratieproces. Daarbij is het belangrijk dat mensen de Nederlandse taal beheersen en kennis en begrip hebben van de geldende normen in Nederland, en hier ook naar handelen. In Rotterdam zijn gelijke behandeling en gelijke kansen uitgangspunten en voorwaarden voor integratie. Daarom zet de gemeente in op het tegengaan van discriminatie, het bevorderen van een gelijke positie tussen man en vrouw, acceptatie van andersdenkenden en acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders.

Rotterdamse aanpak statushouders

Met betrekking tot de begeleiding van asielgerechtigden (statushouders) heeft de gemeente de opdracht gekregen van het Rijk om voor elke nieuw in Rotterdam gevestigde statushouder tussen 18 en 65 jaar maatschappelijke begeleiding te verzorgen, gericht op hun eerste kennismaking met de Rotterdamse samenleving. Sinds 2016 loopt ook de Rotterdamse aanpak statushouders.
De statushouder leert zo goed en snel mogelijk Nederlands vanaf de eerste dag na vestiging in Rotterdam. Hij neemt kennis van essentiële Nederlandse normen, waaronder gelijkheid,
zelfbeschikking, met name keuze van levensbeschouwing en partners en omgangsvormen van vrouwen en mannen. De statushouder gaat aan het werk, participeert in activiteiten waarmee hij Rotterdam en zijn buurt leert kennen en zelf een actieve bijdrage gaat leveren. Ook heeft hij zijn basis levensvoorwaarden op orde zoals huishouden, budget en noodzakelijke juridische formaliteiten. Het streven is dat zo veel mogelijk  Rotterdamse statushouders de inburgering één jaar eerder behaald hebben dan de wettelijke termijn toestaat en minimaal vier dagen per week actief is in de samenleving met opleiding, werk of vrijwilligerswerk.

Bewonersinitiatieven
  • Bewoners worden uitgenodigd en krijgen desgewenst steun bij hun initiatief op het gebied van taalverbetering bij jongeren en volwassen, en zorg voor elkaar en bij het schoonhouden van hun omgeving. Dit doet de gemeente met de Opzoomercampagne. Stichting Opzoomer Mee ondersteunt bij de uitvoering en verdeelt de beschikbare middelen.
  • Behalve initiatieven op straatniveau kunnen Rotterdammers ook op wijk-, buurt- of gebiedsniveau initiatieven indienen bij de gebiedscommissie. Bij hun plannen worden ze ondersteund en geadviseerd door onder andere welzijn, gebiedsorganisatie en/of stichting Opzoomer Mee.
  • Vele mooie initiatieven van Rotterdammers blijven voor een breed publiek onzichtbaar. Dat is zonde en daarom maakt de gemeente het zichtbaar maken van initiatieven een prioriteit voor 2017. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van het reeds door Krach in NL ontwikkelde MaexChange, en voegt daar Rotterdamse context aan toe zodat de Rotterdamse Maex ontstaat. Meer informatie op www.maexchange.nl.

N.B. Op meerdere begrotingsproducten vinden participatieve activiteiten plaats. Daar worden alleen de bewonersinitiatieven verantwoord. Voor bijvoorbeeld Right to Challenge, zie product maatschappelijke begeleiding en advies.

Tegenprestatie

De tegenprestatie is voor deze collegeperiode als prioriteit aangemerkt. Rotterdammers met een bijstandsuitkering leveren een tegenprestatie naar vermogen. Door de tegenprestatie dragen werkzoekenden bij aan de stad en ontwikkelen zij zich meer. Jaarlijks (tot en met 2018) is een budget beschikbaar van € 5 mln voor uitvoering van de tegenprestatie. De aanpak tegenprestatie is in 2016 ingezet in 30 wijken. In 2017 wordt de aanpak tegenprestatie uitgebreid naar 36 wijken, waarbij de doelgroep toeneemt. Hierbij vindt nauwe samenwerking plaats met welzijnsorganisaties, die onder meer vrijwilligerswerk bieden voor werkzoekenden.

Begeleiden van jongeren naar onderwijs en/of arbeidsmarkt

Het Jongerenloket van de gemeente Rotterdam richt zich op het begeleiden van jongeren naar duurzame zelfredzaamheid. Daarbij staat de jongere en zijn mogelijkheden centraal en wordt nadrukkelijk ingezet op maatwerk om te voorkomen dat jongeren weer uitvallen en een beroep moeten doen op een uitkering. Het Jongerenloket participeert in het actieprogramma Jongeren aan de Slag. Om de dienstverlening te verbeteren in een snel veranderende bestuurlijke en maatschappelijke omgeving heroriënteert het Jongerenloket zich op haar visie en werkwijze. Halverwege vorig jaar is vastgesteld dat de kwantitatieve doelstelling voor 2016 (250 jongeren naar werk) achterloopt op de planning. Vanuit het programma is een analyse gemaakt van de oorzaken. Een van de maatregelen zal zijn het versterken van de samenwerking en de gezamenlijke aanpak van het Jongerenloket met Werk en inkomen. Ook wordt een bestandsanalyse uitgevoerd om de afstand te bepalen van jongeren in de bijstand en daarmee hun kansen op het vinden van werk. Een andere maatregel is dat voor jongeren uit de doelgroep beschut werk, arbeidsmatige dagbesteding wordt aangeboden totdat er voor hen arbeidsplekken vrijkomen.

Indicator

Omgevings-/ prestatieindex

Streefcijfer

Huidige stand

Datum meting stand

Indicator deelname straten (Opzoomer Mee)

Prestatieindex

1.800/1.900
unieke straten

1.278 unieke straten

1 juli 2016

Indicator aantal wijken Tegenprestatie

Prestatieindex

36

30

Medio 2016

Toelichting indicatoren

De Opzoomer-Mee-campagne is gericht op het behouden en vergroten van het aantal straat- en buurtnetwerken, gericht op een aantal stedelijke thema’s. Zoals jeugd, zorg voor elkaar en taalverbetering. Hiermee draagt de inzet van Opzoomer Mee bij aan de samenredzaamheid van bewoners in de stad. Het vergroten van de organisatiekracht van buurten en straten is immers een van de doelen van het welzijnsbeleid.

De aanpak tegenprestatie is in 2016 uitgebreid van uitvoering in 22 wijken naar 30 wijken. In 2017 wordt de aanpak tegenprestatie uitgebreid naar 36 wijken en in 2018 naar 42 wijken.

Voor ‘Met Taal Versta Je Elkaar’, ‘Volwaardig Meedoen in Rotterdam’ en de ‘Rotterdamse Aanpak Statushouders’ geldt dat er een grote hoeveelheid aan indicatoren zijn benoemd in de verschillende beleidsdocumenten. Hierover wordt jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd.